TIN TỨC

Bài ca không bao giờ quên của bọn " rận" về Đảng Cộng Sản


     Nguyễn Anh       
   
        Vẫn những điệp khúc cũ rích, các thế lực thù địch rêu rao rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức chính trị “độc tài, độc đoán, mất dân chủ”(!) Lý do mà chúng đưa ra là: chỉ có sự “cạnh tranh”, “đối trọng” nhiều đảng thì xã hội mới có dân chủ thực sự!sự thật có phải như vậy không?        Trước hết, chúng ta cần khẳng định rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) mang bản chất khoa học và cách mạng. Đảng ta không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của đất nước và dân tộc. Điều này đã được kiểm chứng và khẳng định cả về lý luận và thực tế trong hơn 80 năm qua từ ngày  Đảng ra đời. Đảng CSVN mang bản chất khoa học, bởi vì Đảng ra đời, tồn tại và phát triển hợp theo quy luật tất yếu của xã hội; đáp ứng yêu cầu của lịch sự, sự  phát triển của đất nước. Đảng CSVN mang bản chất cách mạng, bởi vì Đảng lĩnh trách nhiệm lãnh đạo toàn dân tộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và xây dựng đất nước; mang lại tự do, hạnh phúc, ấm no cho nhân dân nhằm đạt mục tiêu của xã hội chủ nghĩa; đồng thời, đóng góp vào phong trào cách mạng thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội, v.v....     Vấn đề dân chủ của một đất nước không phụ thuộc vào số lượng các chính đảng. Có khi một quốc gia chỉ có một đảng nhưng vẫn bảo đảm và phát huy được dân chủ cho toàn xã hội; có khi một quốc gia có nhiều đảng nhưng đất nước vẫn không có dân chủ. Vì dân chủ thể hiện ở quyết sách của Đảng đề ra và những gì dân đưuọc hwuongr được làm chứ không phải là số lượng Đảng lãnh đảo. Đảng CSVN là đảng duy nhất hiện nay đóng vai trò cầm quyền ở đất nước Việt Nam. Sự cầm quyền của Đảng CSVN là sự lựa chọn của lịch sử, sự vận động phát triển tất yếu của cách mạng Việt Nam; là kết quả của sự hy sinh, phấn đấu của toàn Đảng qua các thời kỳ cam go của cách mạng; được nhân dân Việt Nam ủng hộ, tin yêu, trao trọng trách dẫn đường,chỉ lối con đường phát triển cho toàn dân tộc. Đảng cũng như toàn dân tộc dứt khoát không chấp nhận đa nguyên chính trị và đa đảng đối lập là hoàn toàn phù hợp với điều kiện của xã hội nước ta trong bước đường phát triển, là sự phản ánh bản chất của một đảng mác-xít – lê-nin-nít chân chính. Vì đảng mang trong lòng sự phát triển theo các nguyên tắc của một đảng chính trị tiên phong, trong đó đậm nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; một đảng đại diện cho nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, với vận mệnh của dân tộc; một đảng phát triển trên nền tảng dân chủ và chỉ phát triển vững mạnh khi có chế độ sinh hoạt dân chủ thực sự.        
         
 Thực tế cho thấy trong thế giới hiện thời, các đảng chính trị có vai trò rất quan trọng đối với đời sống chính trị, kinh tế, xã hội… của mỗi quốc gia, dân tộc, trong đó có vấn đề dân chủ. Dân chủ là khát vọng ngàn đời của con người, của mọi quốc gia và cũng là động lực, mục tiêu của sự phát triển trong công cuộc trường chinh đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng con người thoát khỏi áp bức, bóc lột, bất công. Dân chủ hoàn toàn phụ thuộc vào bản chất của một chính đảng , phụ thuộc vào những gì Đảng đang làm cho dân.        Nói như vậy, không phải cứ có Đảng Cộng sản (một đảng mặc dù mang trong lòng mình bản chất khoa học và cách mạng) là nghiễm nhiên bảo đảm dân chủ cho xã hội. Điều kiện tiên quyết bảo đảm và phát huy dân chủ cho toàn xã hội trong điều kiện một đảng cầm quyền, là đảng cầm quyền ấy phải có nhận thức đúng, hoạt động theo quy luật khách quan và được xây dựng thực sự trong sạch, vững mạnh. Do đó, Đảng CSVN luôn phấn đấu để thể hiện bản chất của mình trong thực tế, làm cho Đảng luôn luôn trở thành tổ chức tiên phong dẫn dắt sự phát triển của toàn dân tộc. Trên con đường đẩy mạnh CNH,HĐH, hội nhập quốc tế và trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, yêu cầu về dân chủ hóa trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội… của đất nước ngày càng cao. Vì vậy, Đảng CSVN hết sức coi trọng công tác xây dựng Đảng, nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu để lãnh đạo đất nước thực hiện thắng lợi Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI). Việc Đảng ta triển khai nghiêm túc đợt kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” thời gian qua là một việc làm cụ thể để củng cố,giáo dục, tăng cường bản chất khoa học và cách mạng của một đảng mác-xít – lê-nin-nít chân chính.         
      Đảng CSVN đã và đang là tổ chức chính trị hạt nhân lãnh đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị xây dựng nền dân chủ. Cương lĩnh, đường lối của Đảng được thể chế hóa thành luật pháp của Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Sinh hoạt dân chủ rõ nhất của Nhà nước ta được thể hiện sinh động trong các hoạt động của Quốc hội. Hiện nay, việc toàn dân đang tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, nhằm xây dựng bản Hiến pháp đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong tình hình mới, là một minh chứng cho điều đó.Với tinh thần phát huy dân chủ, để “lòng dân, ý Đảng” hòa quyện, tạo sự đồng thuận, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc nhằm thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, nhân dân ta đã được Đảng và Nhà nước tạo mọi điều kiện thuận lợi để đóng góp ý kiến xây dựng và thực hiện đường lối phát triển đất nước. Trí tuệ của Đảng CSVN không chỉ ở trong bản thân Đảng mà còn là sự tổng hợp, kết tinh từ toàn thể dân tộc. Là chính đảng duy nhất cầm quyền, cho nên Đảng ta rất cần sự đóng góp trí tuệ của nhân dân, để Đảng luôn thực sự “là đạo đức, là văn minh”, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ mà lịch sử và nhân dân đã giao phó. Tuy nhiên, đó phải là những ý kiến góp ý bằng cái tâm trong sáng, với ý thức xây dựng, vì sự phát triển của đất nước, chứ không phải là những “ý kiến” của những kẻ giả danh dân chủ, giả danh nhân dân để phá hoại mối đoàn kết trong Đảng, đoàn kết giữa Đảng với nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng ta. Đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng CSVN được kết tinh từ trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, lại được thực tế phong trào cách mạng của nhân dân kiểm chứng, phản ánh lại cho Đảng để Đảng biết phát huy những ưu điểm và khắc phục những hạn chế, sai lầm. Có như vậy, sự cầm quyền của Đảng mới được bền vững.
 Ở đây, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân được thể hiện rõ: vừa luôn có những ý kiến tâm huyết đóng góp, vừa thay mặt các tầng lớp nhân dân kiểm tra, giám sát quá trình hoạt động của Đảng. Chính vì vậy, là Đảng duy nhất cầm quyền nhưng Đảng ta không sa vào “đảng trị”, không chuyên quyền, độc đoán… như các thế lực thù địch thường rêu rao, mà Đảng ta sống và hoạt động trong lòng xã hội, trong lòng nhân dân, được nhân dân kiểm tra, giám sát và chung ý, chung lòng, vì mục tiêu của sự nghiệp phát triển dân tộc. Với sự góp ý xây dựng và sự kiểm tra, giám sát của nhân dân, Đảng CSVN duy nhất cầm quyền chắc chắn sẽ tránh được sự chủ quan, phiến diện trong việc đề ra đường lối, chủ trương, biện pháp và chỉ đạo hoạt động thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.Cùng với đó, Đảng ta hết sức coi trọng công tác dân vận, nhằm thắt chặt hơn mối quan hệ máu thịt giữa Đảng và dân. Dân vận là vấn đề lớn; nó càng cực kỳ quan trọng đối với việc bảo đảm và phát huy dân chủ đối với xã hội trong điều kiện một Đảng cầm quyền. Hệ quả của vị trí và vai trò cầm quyền của Đảng đã chế định một thực tế là tuyệt đại đa số những ng­ười có chức, có quyền là đảng viên. Điều đó dễ làm cho họ xa dân, hách dịch, cửa quyền đối với dân. Trên thực tế, khi vận hành cơ chế thực thi quyền lực của xã hội trong vai trò cầm quyền, đã có một số tổ chức đảng và đảng viên không chú trọng bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của dân, làm ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của Đảng. Đã có sự ngộ nhận hoặc lạm dụng vai trò “cầm quyền” của Đảng, mà không thấy được cái quyền Đảng CSVN cầm là quyền từ nhân dân ủy thác cho Đảng; nhân dân luôn đứng ở vị trí tối thư­ợng trong hệ thống quyền lực của đất nước. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa Đảng ta là “độc đoán”, “mất dân chủ”. Trái lại, đó chỉ là những biểu hiện của sự nhận thức và thực hành dân chủ chưa đúng với bản chất của một đảng cầm quyền; là sự vận dụng chưa đúng quan điểm của Đảng về tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực hiện công tác dân vận. Điều này đã được Hồ Chí Minh cảnh báo từ rất sớm. Người chỉ rõ, quan liêu là bệnh thường hay mắc phải trong điều kiện Đảng cầm quyền; quan liêu cộng với tham ô, lãng phí là “giặc nội xâm”, “thứ giặc ở trong lòng”, nó “nguy hiểm hơn bọn Việt gian, mật thám”.Để Đảng ta tiếp tục phát huy tốt bản chất cách mạng, gắn bó mật thiết với nhân dân, không rơi vào chuyên quyền, độc đoán, cần kiên quyết khắc phục, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện quan liêu, xa dân, tham nhũng, lãng phí theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Trước hết, coi trọng thực hiện tốt  nguyên tắc tập trung dân chủ ngay trong bản thân đảng cầm quyền. Chỉ khi nào Đảng ta thực hiện tốt nguyên tắc đó thì mới đủ sức phát huy dân chủ ở ngoài xã hội. Trên thực tế hoạt động của Đảng CSVN cầm quyền những năm qua, vẫn còn tình trạng một số tổ chức đảng không bảo đảm thực hiện tốt nguyên tắc này, vừa thiếu tập trung đúng đắn, vừa thiếu dân chủ thực sự.

        Một Đảng “là đạo đức, là văn minh” theo quan điểm của Hồ Chí Minh là phải bảo đảm thực hành dân chủ rộng rãi ở trong Đảng, phải làm cho mọi đảng viên bày tỏ hết ý kiến của mình cho Đảng; khi đã thảo luận dân chủ và ra nghị quyết rồi thì phải nói và làm theo nghị quyết (tập trung). Như thế, theo Hồ Chí Minh, quyền dân chủ hóa ra quyền phục tùng chân lý. Một Đảng cầm quyền phải thật sự chú trọng phòng tránh, khắc phục bệnh cửa quyền, chủ quan, duy ý chí, mệnh lệnh. Có như thế, Đảng CSVN mới không chỉ đại diện cho lợi ích của giai cấp công nhân, mà còn đại diện cho lợi ích của nhân dân lao động và toàn dân tộc.Sự bảo đảm dân chủ cũng là kết quả từ việc Đảng CSVN tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của mình để bảo đảm và phát huy dân chủ trong xã hội. Hiện nay, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phải đặt trọng tâm vào đổi mới phương thức lãnh đạo đối với Nhà nước. Trong kết cấu quyền lực của xã hội Việt Nam sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, thì tất cả mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân. Nhân dân nắm mọi quyền lực thông qua Nhà nước do dân lập nên. Đảng lãnh đạo Nhà nước bằng đường lối, quan điểm, các nghị quyết; lãnh đạo thể chế hoá, cụ thể hoá đường lối, quan điểm, các nghị quyết của Đảng thành Hiến pháp, pháp luật, kế hoạch, các chương trình công tác lớn của Nhà nước; bố trí cán bộ cho hệ thống bộ máy nhà nước và thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện. Đảng lãnh đạo nhưng không bao biện, làm thay Nhà nước, mà lãnh đạo để Nhà nước phát huy mạnh mẽ vai trò chủ động, sáng tạo trong quản lý đất nước và xã hội.Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị phải bảo đảm nguyên tắc: Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị, đi đôi với phát huy trách nhiệm của tổ chức và người đứng đầu của tổ chức trong hệ thống chính trị về công tác cán bộ. Liệu điều này có mâu thuẫn với việc bảo đảm và phát huy dân chủ cho xã hội không? Về nguyên tắc, điều này không có gì mâu thuẫn với vai trò lãnh đạo của Đảng cầm quyền. Với vai trò như vậy, Đảng CSVN là người chịu trách nhiệm cuối cùng, là người chịu trách nhiệm lớn nhất đối với chất lượng của đội ngũ cán bộ và của hệ thống chính trị. Vấn đề là ở chỗ, trong thực tế hoạt động lãnh đạo công tác cán bộ, Đảng thể hiện cụ thể bằng những cách thức như thế nào cho phù hợp với từng thời kỳ. Phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Lãnh đạo của Đảng chú trọng vào việc xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách, tạo điều kiện cho các tổ chức, đoàn thể này hoạt động theo đúng định hướng chính trị, đúng pháp luật. Trong điều kiện hiện nay, tính hiệu quả, thiết thực càng cần được chú ý để thực sự phát huy vai trò làm chủ của nhân dân; làm cho Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân phát huy tinh thần tự chủ, sáng tạo trong hoạt động, tránh căn bệnh hành chính hoá. Một đảng duy nhất, đóng vai trò cầm quyền, nhưng cũng phải tôn trọng tính chất hiệp thương chính trị của Mặt trận.                  

         Muốn bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng bằng những phương thức thích hợp, có hiệu quả, Đảng phải tự nâng cao sức chiến đấu, làm trong sạch mình, khẳng định hơn nữa niềm tin của nhân dân, đằm mình vào cuộc sống sôi động, phong phú trên con đường phát triển của dân tộc Việt Nam. Đó cũng là biểu hiện sinh động để khẳng định: Đảng CSVN không “độc tài, độc đoán, mất dân chủ” như các thế lực thù địch thường xuyên tạc, hòng phủ nhận vai trò lãnh đạo độc tôn của Đảng đối với đất nước.

Nguyễn Anh (nguồn  amaritx )

59 nhận xét:

 1. Đảng CS Việt Nam là cốt lõi của đất nước, là tập hợp của những gì tinh túy nhất. Con đường tới XHCN ko còn xa. Đừng vì vài lý do vớ vẩn mà đánh mất niềm tin vào Đảng. @@

  Trả lờiXóa
 2. Phải có phẩm chất chính trị vững vàng. Không được đánh mất niềm tin vào Đảng, Nhà nước

  Trả lờiXóa
 3. Đảng ta chính là ánh sáng soi đường cho đất nước ta đi tới thắng lợi như ngày hôm nay

  Trả lờiXóa
 4. Đảng Cộng Sản xây dựng xã hội chủ nghĩa, mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhân dân.

  Trả lờiXóa
 5. Nói Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức chính trị “độc tài, độc đoán, mất dân chủ” là hoàn toàn sai làm, trái ngược hoàn toàn với thức tế, đây là những lời bịa đặt xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm phá hoại nước ta, chúng ta phải hết sức cẩn thận, không tin vào những luận điệu xảo chá này

  Trả lờiXóa
 6. Đất Nước ta đang trong quá trình quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trong quá trình đó tất nhiên ko thể tránh khỏi một vài sai lầm, 1 vài thiếu sot, phải có lòng vị tha và đặt niềm tin vào Đảng. Cách mạng nhất định sẽ thắng lợi.

  Trả lờiXóa
 7. Sai lầm thì luôn có thể mắc phải nhưng nếu biết cách sửa chữa sai lầm, và cách sử chữa nó như thế nào.

  Trả lờiXóa
 8. Những bài hát về Đảng thật hay thật ý nghĩa. Đó là tình cảm của toàn quân ,toàn dân ta giành cho Đảng kính yêu. Đảng mãi mãi là niềm tin bất diệt trong mỗi trái tim người Việt Nam

  Trả lờiXóa
 9. Mục tiêu của bọn tâm thần chính trị, khát khao quyền lực là lên nắm quyền,mà muốn như thế thì việc làm đầu tiên của chúng là đi lật đổ Đảng Cộng Sản, bởi vậy mà chúng không tiếc từ ngữ để đi nói xấu, bôi nhỏ Đảng Cộng Sản,

  Trả lờiXóa
 10. Sai thì phải sữa thì mới tiến bộ được, nhưng lịch sử đã chứng minh, càng lúc khó khăn thì đảng càng thể hiện bản lĩnh của mình, thể hiện vai trò to lớn của mình với đất nước, với nhân dân

  Trả lờiXóa
 11. "Rận" thì vẫn chỉ là "rận". Chỉ biết đi cắn rồi hút máu người thôi chứ chẳng được cái tích sự gì đâu

  Trả lờiXóa
 12. đây là bài ca muôn thưở của chúng, và cũng là bản chất của chúng, từ đó nó thể hiện mục tiêu, ý đồ của chúng

  Trả lờiXóa
 13. Ai chẳng có sai lầm cơ chứ, nhưng vấn đề ở chỗ là kết quả ra sao thôi? Xã hội vẫn tiến bộ đi lên thì cớ sao mà chúng ta lại mất đi niềm tin từ Đảng chứ

  Trả lờiXóa
 14. Cái luận điệu nói xấu Đảng ta của bọn dân chủ giả mạo kia đã cũ rích và lỗi thời lắm rồi. Đừng đem ra mà chống đối nữa

  Trả lờiXóa
 15. Lời khuyên chân thành tới những con rận con sâu bọ của xã hội là hãy biết mình là ai nhé. Cứ suốt ngày ăng ẳng lên làm đếch gì?

  Trả lờiXóa
 16. Ngay từ ngày Đảng thành lập đến nay, Đảng không có một lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân lao động, của toàn thể dân tộc VN. Điều này cả dân tộc VN đều thấy rõ. Không hiêu vì sao bọn chúng cứ mang những luận điệu xảo trá ấy ra để xuyên tạc, nói xấu Đảng. Đúng là bọn phản quốc.

  Trả lờiXóa
 17. Dù biết đây là những luận điệu cũ rích. Nhưng mỗi người dân đều phải nâng cao cảnh giác để tránh bị gây hoang mang, dao động, để rồi bị những kẻ phản động lợi dụng, lôi kéo chống phá Đảng, chống phá nhà nước.

  Trả lờiXóa
 18. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định được vai trò là đôi quân tiên phong trong các mặt trận: văn hóa, chính trị, kinh tế, xã hội; hoạt động với mục đích bảo vệ đất nước, vì "Dân giàu - nước mạnh - xã hội công bằng - dân chủ - văn minh", vì sự phồn vinh của cả đất nước. Chúng ta có quyền tự hào khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo!

  Trả lờiXóa
 19. Đảng Cộng Sản Việt Nam là chính Đảng sáng suốt, luôn lãnh đão đất nước có hướng đi đúng. Dù có xuyên tạc thế nào đi chẳng nữa thì lòng tin của nhân dân dành cho Đảng là tuyệt đối trung thành, không gì thay thế đc

  Trả lờiXóa
 20. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 21. Bọn phản động và tay sai của chúng luôn làm đủ mọi cách để chống phá Đảng, chúng muốn làm dân to mất lòng tin vào Đảng. Từ khi đc thành lập Đảng đã nhanh chóng khẳng định vai trò của mình bằng những đường lối, sách lược đúng đắn. Vì thế chúng ta không để cho lũ Rận có khả năng xâm phạm và thực hiện âm mưu của chúng.

  Trả lờiXóa
 22. " Bao năm khổ đau đất nước ta không mùa xuân, cuộc đời tăm tối chốn lao tù bao hờn căm. Vừng dương hé sáng khi khắp nơi ta có Đảng". Chính vì vậy dù bọn rận có xuyên tạc như thế nào thì niềm tin của tôi vào Đảng vẫn không bao giờ thay đổi, những gì Đảng làm cho đất nước ta không bao giờ phủ nhận được. Chúng ta phải tự hào về Đảng cộng sản Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 23. Bọn phản động luôn muốn làm mọi cách để chống phá Đảng, chống phá chính quyền nhà nước, những người có tri thức chúng ta cần sáng suốt, tránh để bọn chúng lợi dụng, lôi kéo dẫn đến mất niềm tin vào Đảng. Thiết nghĩ, mỗi chúng ta có được như ngày hôm nay là nhờ ơn Đảng, ơn Bác, chúng ta quyết không để lũ rận bẩn có cơ hội thực hiện âm mưu đen tối của chúng.

  Trả lờiXóa
 24. Cái bọn rác rưởi này, lúc đất nước chiến tranh thì có thấy chúng nó đấu tranh cho nhân dân đâu, đến lúc Đảng giải phóng đất nước xây dựng được như ngày hôm nay thì lại tranh thủ nhảy vào hô hào kiếm chác gì đây. Đúng là bọn rận, theo đóm ăn tàn

  Trả lờiXóa
 25. Bọn phá hoại này đúng là hết chỗ nói, lúc nào cũng khua môi múa mép “nêu cao ngọn cờ dân chủ”, “lấy lý tưởng sống là giải phóng nhân dân”,… Nguyễn Cao Kỳ từng nói có những kẻ cứ giả danh dân chủ kêu gọi này nọ nhưng chẳng bao giờ làn gì cho nhân dân, chỉ tổ bán nước hại dân. Thế rồi bọn nó lại quay lại chửi ông ấy. Loài rận chỉ được thế thôi

  Trả lờiXóa
 26. Chỉ dùng những lời lẽ tầm tường mà muốn những con người Việt Nam quay lưng lại với chế độ và Đảng Cộng Sản Việt Nam hay sao. Con người Việt Nam luôn tận trung với Đảng, tin tưởng tuyệt đối vào sự dẫn dắt của Đảng.

  Trả lờiXóa
 27. công tác dân vận hết sức quan trọng, nó làm thát chặt tình cảm gữa đảng với dân, làm cho Đảng co thể lắng nghe được nguyện vọng của nhân dân, thấu hiểu cuộc sống của nhân dân

  Trả lờiXóa
 28. ngoài việc hát bài ca đó thì chúng có thể làm được gì nữa, không muốn hát nữa thì cũng phải hát để có cái mà nhét vào mồm nữa chứ biết làm sao, giống như con chó vậy, muốn ăn thì phải ngoan và nghe lời chủ

  Trả lờiXóa
 29. 1 điệp khúc, 1 mục tiêu

  Trả lờiXóa
 30. điệp khúc của chúng là không có gì quý hơn lật độ được chính quyền mà

  Trả lờiXóa
 31. bài ca của chúng nhất định sẽ còn lâu dài nữa, chúng ta vẫn sẽ được nghe trong thời gian tới nữa, vì đó là công việc của chúng, suốt ngày la ó, là bản năng của chúng, là cơm áo của bọn chúng cơ mà

  Trả lờiXóa
 32. Hỡi những kẻ đang đi ngược lại lợi ích của nhân Việt Nam, chúng bay đều là người Việt Nam đều là con dân Việt Nam vậy mà cớ sao lại đi làm những việc trái đạo lý làm người như vậy. Thật là bất hạnh cho những gia đình khi có những con người như vậy

  Trả lờiXóa
 33. Kiên định đi theo con đường của Đảng và Nhà nước đã đặt ra, hãy rèn luyện bản lĩnh chính trị của bản thân để không đi vào những cái bẫy giăng sẵn của lũ "rận"

  Trả lờiXóa
 34. Không phải ngẫu nhiên các môn lý luận Mác-Leenin và tư tưởng Hồ Chí Minh được đưa vào chương trình học của các bậc trung cấp, cao đẳng hay đại học. Hãy tôi luyện cho mình một cách nhìn hoàn thiện từ khi còn trên ghế nhà trường!

  Trả lờiXóa
 35. Lịch sử đã chứng minh, đi theo con đường CNXH, đi theo sự lãnh đạo của Bác, của Đảng đã đưa nhân dân ta giành độc lập và xây dựng đất nước như ngày hôm nay! Mớ lý thuyết của lũ "rận" chỉ là ngụy biện cho âm mưu của chúng mà thôi!

  Trả lờiXóa
 36. Trải qua các thời kỳ dựng nước và giữ nước của toàn dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng minh được vai trò lãnh đạo và tính tiên phong của mình. Hoạt động với mục đích xây dựng đất nước Việt Nam theo hướng "Dân giàu - nước mạnh - xã hội công bằng - dân chủ - văn minh". Chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng và tự hào rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đi đúng hướng với sự phát triển chung của toàn xã hội!

  Trả lờiXóa
 37. Trải qua các thời kỳ dựng nước và giữ nước của toàn dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng minh được vai trò lãnh đạo và tính tiên phong của mình. Hoạt động với mục đích xây dựng đất nước Việt Nam theo hướng "Dân giàu - nước mạnh - xã hội công bằng - dân chủ - văn minh". Chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng và tự hào rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đi đúng hướng với sự phát triển chung của toàn xã hội!

  Trả lờiXóa
 38. Khổ rồi bọn rận. chúng ta bắt dc bài rồi , ko bị mắc lừa đâu, niềm tin tuyệt đối vào Đảng cộng sản VN

  Trả lờiXóa
 39. Không được hoang mang, dao động trước những hành động, tư tưởng mang tính phản động. Niềm tin vào Đảng phải là niềm tin tất thắng!

  Trả lờiXóa
 40. Vẫn cái bài ca ấy chúng cứ nhai đi nhai lại chúng muốn đa đảng ư nhân dân Việt Nam không bao giờ cho chúng toại nguyện đâu.

  Trả lờiXóa
 41. Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời theo quy luật tất yếu của xã hội chúng ta đang hướng tới xã hội chủ nghĩa có lẽ nào lại lùi xuống tư bản ư đúng là nực cười rận à.

  Trả lờiXóa
 42. Lịch sử và những gì Đảng ta đã làm được đã chứng minh cho chúng ta thấy sự ưu Việt của chế độ xã hội chủ nghĩa và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng CSVN cũng như sự chuẩn mực của chủ nghĩa Mác LêNin , tư tưởng Hồ Chí Minh.

  Trả lờiXóa
 43. Chúng cứ như cái lũ nhai đi nhại lại ấy quanh đi quẩn lại mà chúng không ngán hay sao ấy đến người nghe những luận điệu của chúng cũng đã thấy ngán và khó chịu lắm rồi.

  Trả lờiXóa

 44. Lập trường tư tưởng vững vàng, luôn tin yêu cuộc sống, an tâm công tác
  ko để các thế lực thù địch dụ dỗ, lôi kéo

  Trả lờiXóa
 45. Phải bắt hết những thằng khùng này lại, không để cho nó nói kinh tinh nữa, thằng bán nước đáng chết

  Trả lờiXóa
 46. ngày nào mà nước ta còn có những thằng như thế thì lực lượng công an quân đội còn phải làm việc với chúng nhiều!tư tưởng không vững vàng, nếu đã như vậy thì tốt nhất là ngồi yên một chỗ đi mấy thằng phản động ngu dốt!

  Trả lờiXóa
 47. bọn rận này sắp biến thành những con ròi rùi!kaka

  Trả lờiXóa
 48. chúng có cái bài đảng ta độc quyền,lấy hết mọi quyền lực.mất tính dân chủ đàn áp nhân dân.những luận điệu bọn nó thật tức cười

  Trả lờiXóa
 49. bọn "rận" cũng chỉ có lảm nhảm về bài ca rằng Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức chính trị “độc tài, độc đoán, mất dân chủ” đó mãi thôi. Có lẽ chẳng bao giờ bọn chúng có thể hiểu được cái giá trị của sự tự do, dân chủ như hiện tại. Cái chúng cần là khủng hoảng, mất ổn định mà cao hơn có lẽ là chiến tranh. Bọn "rận" đục khoét này cần được loại bỏ một cách triệt để.

  Trả lờiXóa
 50. Muốn bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng bằng những phương thức thích hợp, có hiệu quả, Đảng phải tự nâng cao sức chiến đấu, làm trong sạch mình, khẳng định hơn nữa niềm tin của nhân dân, đằm mình vào cuộc sống sôi động, phong phú trên con đường phát triển của dân tộc Việt Nam. Đó cũng là biểu hiện sinh động để khẳng định: Đảng CSVN không “độc tài, độc đoán, mất dân chủ” như các thế lực thù địch thường xuyên tạc, hòng phủ nhận vai trò lãnh đạo độc tôn của Đảng đối với đất nước.

  Trả lờiXóa
 51. ồ.Đảng nào lãnh đạo cũng được , miễn là phải mang lại sự phát triển cho đất nước, lấy lợi ích của nhân dân làm mục tiêu .

  Trả lờiXóa
 52. Rận vẫn mãi chỉ là rận thôi, Đảng lãnh đạo nhân dân trong bao nhiêu năm qua đã cho thấy sự ưu việt của Đảng ta. Đảng và nhà nước cần phải đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh chống lại mấy chú rận này.

  Trả lờiXóa
 53. lũ rận càng nói thì càng thể hiện sự ngu si nông cạn

  Trả lờiXóa
 54. Trời bọn này mà vẫn được coi là rận cơ à.Cái lũ chỉ biết ăn không ngồi rồi xuyên tạc đủ thứ chuyện để chống đối nhà nươc việt nam mồm thì cứ nói là yêu nước nhưng trong đầu lại luôn muốn ban nước.Câu trước nói yêu nước câu sau phủ nhận được ngay

  Trả lờiXóa
 55. Mấy con Rận này thì để ý làm gì, dù có làm bao nhiêu chuyện thì đều thất bại thôi, chưa phải bị bắt đi tù là còn may đấy.

  Trả lờiXóa
 56. Những luận điệu này không coi là "bài ca không quên" được, phải coi đó là "những bài ca không thể nào nghe", những bài ca, những luận điệu phản bội tổ quốc, phản bội nhân dân. Bọn này phải có chính sách, pháp luật mới để trừng trị thật nặng, cho chúng sáng mắt, sáng lòng ra.

  Trả lờiXóa
 57. Đó là bài ca lặp đi lặp lặp của những kẻ hút máu Tổ quốc, chúng chỉ quan tâm tới lợi ích của một mình bản thân chúng và của một nhóm người để thực hiện các hành động chống lại Đảng và Nhà nước ta

  Trả lờiXóa
 58. Nhận xét chưa hẳn đã giải quyết được mâu thuẫn của một số điểm trong bài viết. Do vậy cần có cái nhìn sáng suốt trong vấn đề này hơn nữa để làm nổi được trách nhiệm.

  Trả lờiXóa
 59. lịch sử dựng nước và giữ nước thì Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định được vai trò là đôi quân tiên phong trong các mặt trận: văn hóa, chính trị, kinh tế, xã hội; hoạt động với mục đích bảo vệ đất nước, vì "Dân giàu - nước mạnh - xã hội công bằng - dân chủ - văn minh", vì sự phồn vinh của cả đất nước. Chúng ta có quyền tự hào khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo!

  Trả lờiXóa