TIN TỨC

ĐẢNG MÙA XUÂN TẤT THẮNG
NHẬT MINH


Đảng dạy tôi biết ngẩng đầu đứng dậy

Vững hai chân, đứng thẳng, làm người

(Tố Hữu)

Trong tiến trình phát triển theo con
đường chủ nghĩa xã hội (CNXH) mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã sáng suốt lựa
chọn, đất nước Việt Nam đã có bước biến đổi không ngừng và có sự phát triển vượt
bậc về: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng… Chính điều này đã
giúp Việt Nam vững bước trên con đường hội nhập với quốc tế, cùng bạn bè năm
châu giao lưu, hợp tác. Song, để đạt được những thành quả đó không phải là một
điều dễ dàng mà đó là cả một chặng đường dài không ít gian lao nhưng cũng đầy
huy hoàng, rực rỡ. Bằng sức mạnh đoàn kết, bằng sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn
dân, toàn quân đặc biệt là dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đất nước ta đã vượt
qua bao thác ghềnh, thử thách và giành được những thắng lợi vẻ vang.

Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, trải qua nhiều
năm đã lãnh đạo toàn dân ta tiến hành thành công cuộc cách mạng tháng 08 năm
1945, xóa bỏ hoàn toàn chế độ thực dân phong kiến, lập nên Nhà nước Việt Nam
Dân chủ Cộng hòa – nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đánh thắng Đế
quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước,
mở ra kỷ nguyên mới – kỷ nguyên của độc lập, tự do và thống nhất đất nước theo
con đường xã hội chủ nghĩa; tiến hành công cuộc đổi mới và gặt hái được những
thành tựu to lớn.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 03/02/1930 là kết quả của sức mạnh
đoàn kết toàn dân, là sản phẩm của sự kết hợp hài hòa giữa chủ nghĩa Mác-Lênin
với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Sự ra đời của Đảng là một tất

yếu lịch sử, phù hợp với xu thế phát triển chung của thời đại. Kể từ khi ra đời, Đảng
Cộng sản Việt Nam đã không ngừng đổi mới phương pháp lãnh đạo quả lý để giữa
Đảng với nhân dân ngày càng gắn kết. Trong 83 năm qua, Đảng luôn là lực lượng
chính trị duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam và làm cho đất nước phát triển
vững mạnh.

Sau hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới, những thành quả mà đất nước
ta đạt được chứng tỏ đường lối của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với tình
hình đất nước, sự đổi mới đó là những thay đổi cơ bản và toàn diện trên cả phương
diện lý luận và thực tiễn, biểu hiện ở chỗ: nền kinh tế có sự tăng trưởng nhanh, hệ
thống chính trị và khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố và tăng cường, tình hình
chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững, vị thế của nước ta trên
trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Trong 83 năm qua, dưới sự lãnh đạo
của Đảng, hệ thống chính quyền của ta từng bước được xây dựng và kiện toàn, trở
thành cơ quan đại diện mạnh về số lượng, vững về chất lượng của Đảng và Nhà
nước ta. Đảng là lực lượng chính trị sắc bén trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc.

Gắn liền với những thắng lợi vẻ vang đó, chúng ta không thể không nhắc đến
chủ tịch Hồ Chí Minh – người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. Người đã
bôn ba khắp năm châu, bốn biển, trải qua bao song gió để thực hiện mục tiêu giải
phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và giải phóng con người. Cuối
cùng, Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh đã tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn,
đó là con đường cách mạng vô sản, đồng thời, Người cũng đóng góp một phần quan
trọng trong việc đề ra đường lối, phương hướng phát triển cho dân tộc Việt Nam.
Hồ Chí Minh luôn là tấm gương sáng ngời về đạo đức, suốt đời hy sinh, phấn đấu,
phục vụ Tổ quốc và nhân dân, luôn đặt lợi ích của nhân dân, của dân tộc lên trên
hết. Người chính là hiện thân của Đảng – vô cùng trong sáng và cao đẹp.

Hằng năm, cứ mỗi độ Tết đến, xuân về, cả đất nước ta lại tưng bừng náo nức
mừng Đảng, mừng xuân, mừng cho đất nước ngày thêm đổi mới. Đảng và mùa
xuân như hòa quyện làm một, làm cho đất nước đón xuân với một không khí thật

ấm áp, thiêng liêng và thật nhiều ý nghĩa. Mỗi độ xuân đến, Đảng lại mang đến
những thahy đổi kỳ diệu cho quê hương đất nước, cho dân tộc Việt Nam, đưa Việt
Nam đi lên một tầm cao mới, đưa nước ta từ một nước nghèo nàn, lạc hậu trở thành
một nước phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, có vị thế xứng đáng trên trường
quốc tế. Đảng đã mang đến cả một mùa xuân cho dân tộc – mùa xuân của sự khởi
sắc, mùa xuân đẹp nhất của đất trời, của cuộc sống, của con người. Và mùa xuân ấy
ngày một rực rỡ hơn, tạo nên một đài hoa tráng lệ để mừng Đảng và kính dâng lên
Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Trong niềm vui đón xuân Quý Tỵ 2013 và kỷ niệm 83 năm ngày thành lập
Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta không thể quên công lao to lớn của biết bao
thế hệ đã phải hy sinh xương máu, mồ hôi của mình để có được nền độc lập, tự do,
hòa bình, ấm no, hạnh phúc như ngày hôm nay. Đó là một tài sản vô cùng giá trị và
thiêng liêng mà chúng ta - những thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước
cần phải biết giữ gìn, trân trọng và phát huy.

Mừng xuân đất nước, mừng Đảng vinh quang, mỗi cán bộ, Đảng viên cần
học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, không ngừng nâng cao, trau
dồi kiến thức để đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển Đảng ta thật sự trong
sạch, vững mạnh, không ngừng thi đua, lập thành tích, quyết tâm đẩy lùi mọi tiêu
cực để Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh. Thế hệ trẻ hôm nay cần nhận thức rõ
vai trò lãnh đạo của Đảng, đồng thời nỗ lực hết mình sao cho xứng đáng với những
hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước.


Không có nhận xét nào