Tiêu điểm

Thế hệ trẻ với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.


Thế hệ trẻ với cuộc vận động “Học tập và  làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Hoa Nang
  Không có việc gì khó
    Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
   Quyết chí ắt làm nên.
Với thế hệ thanh niên “ Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tuổi trẻ, về đạo đức, về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đã vận dụng vào thực tiển trong cuộc sống qua các mẩu chuyện được kể về Bác. Qua mỗi việc làm, sự nhận thức trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đã góp phần đem lại sự đồng thuận cao trong quần chúng nhân dân. Đồng thời cũng đã tác động lớn đối với công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, tác động tích cực đến đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân”.
Những gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ xuất hiện ngày càng nhiều. Việc phát hiện, biểu dương và học tập các tấm gương điển hình  đang trở thành phong trào, được đông đảo thế hệ thanh niên hưởng ứng. Nhiều đoàn viên, sinh viên đã gương mẫu trong học tập và hành động của thế hệ trẻ đã được Đảng, Nhà nước và quần chúng nhân dân ta ghi nhận.
Kết quả đó đã góp phần đẩy lùi sự suy thoái đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tạo chuyển biến tích cực trong tư tưởng, tình cảm và hành động của mỗi cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân, được quán triệt, làm theo các chuyên đề về: “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”,  qua các cuộc vận động, học tập, mỗi đoàn viên sinh viên đã học tập và làm theo lời Bác, đã tác động tích cực đến các phong trào hành động cách mạng, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương không ngừng phát triển.Sự nêu gương về đạo đức Hồ Chí Minh luôn thể hiện mọi lúc, mọi nơi, trong mọi sinh hoạt rất đời thường.
Tiếp tục phát huy những mặt đã đạt được, khắc phục những mặt hạn chế, đưa cuộc vận động lên một bước mới,tuyên truyền, cổ vũ những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc “ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với chuyên đề “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị, bằng nhiều hình thức phong phú, tính thuyết phục cao, tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa trong thế hệ thanh niên, trong các phong trào hành động cách mạng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đoàn, bằng tâm huyết, bằng sức trẻ và lòng nhiệt tình làm hết sức mình, mỗi đoàn viên, sinh viên tự đề ra nhiệm vụ, việc làm cụ thể, gắn với chương trình hành động của các tổ chức Đoàn một cách đồng bộ, sáng tạo và có hiệu quả.

Không có nhận xét nào