Tiếng nói trẻ blog
Searching...

Hiến pháp sửa đổi là để phù hợp với sự phát triển của đất nước

Đăng lúc: Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2013
Hãy like nếu bài viết có ích →

Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên bước đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng cuộc sống hoà bình, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân đã trải qua nhiều thử thách, gian nan. Trong hoàn cảnh đó lịch sử lập hiến Việt Nam cũng có những bước thăng trầm nhất định.Đến nay, đất nước đã có nhiều thay đổi trong bối cảnh tình hình quốc tế có những biến đổi to lớn, sâu sắc và phức tạp.Qua 20 năm thực hiện Hiến pháp năm 1992, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử

Vì vậy, cần sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để bảo đảm đổi mới đồng bộ cả về kinh tế và chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; xây dựng và bảo vệ đất nước; tích cực và chủ động hội nhập quốc tế…nhằm xây dựng dân giàu nước mạnh,xã hội công bằng dân chủ,văn minh.

Sửa đổi hiến pháp mới khẳng định vị trí, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sứ mệnh của toàn dân tộc.

Điều 4 của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp ghi: "Đảng Cộng sản Việt Nam đội tiên phong của giai cấp công nhân đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc theo Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội". Nhiều ý kiến cho rằng, dự thảo đã làm rõ hơn vai trò, vị trí, trách nhiệm lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội. Đồng thời, đề xuất một số sửa đổi để thể hiện đầy đủ hơn bản chất của Đảng.Có đại biểu đã đề nghị sửa lại đoạn thứ 2 trong Điều 4 Dự thảo từ "Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm về quyết định của mình" thành: "Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những chủ trương, quyết định của mình". Vì đó là nhiệm vụ của Đảng,phải làm như thế,vì Đảng là nô bộc của dân, là đầy tớ của nhân dân.Cùng chung quan điểm này, các đại biểu đề nghị khẳng định vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo "duy nhất" Nhà nước và xã hội trong quy định tại Điều 4, không Đa nguyên đa Đảng như những chú "rận" dân chủ đề nghị.Thực tế chúng ta phải  khẳng định rằng hơn 80 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất tổ chức vận động, lãnh đạo đồng thời đi tiên phong không sợ hy sinh, gian khổ trong cuộc Cách mạng tháng 8, giành lại độc lập dân tộc chủ quyền quốc gia, xây dựng nước Việt Nam hiện đại với cơ chế dân chủ cộng hòa. Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm bảo vệ thành quả của cách mạng. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là lực lượng chính trị duy nhất khởi xướng công cuộc đổi mới, hội nhập với cộng đồng quốc tế, tạo nên vị thế mới của Việt Nam trên trường quốc tế như ngày hôm nay. Điều đó khảng định sự cống hiến vĩ đãi, vai trò lãnh đạo to lớn của Đảng, còn Đảng là còn tất cả, mất Đảng là mất tất cả.Vì vậy , về pháp lý vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được quy định tại Điều 4, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với pháp luật quốc tế. Vai trò lãnh đạo cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam hơn nửa thế kỷ qua được thực tiễn kiểm nghiệm đã đem lại bộ mặt mới, sức sống mới, niềm tin mới và nhiều lợi ích, quyền lợi thiết thực cho nhân dân, các dân tộc anh em cùng chung sống trên đất nước Việt Nam, đã được xã hội công nhận và thừa nhận. Từ đó tiếp tục khẳng định Điều 4 trong Hiến pháp là rất cần thiết trong sửa đổi lần này và mãi mãi về sau.[IMG]

Coi trọng quyền con người, quyền công dân
Là một trong những vấn đề cốt lõi của sửa đổi Hiến pháp, quyền con người, quyền công dân được thể hiện ở một chương riêng, với tinh thần coi trọng các quyền này.Tán thành với Dự thảo Hiến pháp lần này khẳng định rõ ràng về quyền con người cũng như bổ sung một số về quyền công dân, các Đại biểu cho rằng thực tế từ khi lập nước đến nay dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước ta đã quan tâm và thực hiện nhiều nội dung thuộc lĩnh vực quyền con người và quyền công dân. Đó là quyền bình đẳng, quyền được sống, quyền tự do, dân chủ, quyền được lao động, học tập, cống hiến và mưu cầu hạnh phúc.Tuy nhiên đó là những quyền cơ bản nhất, trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, không ngừng dân chủ hóa đời sống xã hội, Hiến pháp của Nhà nước ta cũng cần khẳng định rõ những quyền đã được quy định và sẽ đậy mạnh hơn nữa việc thực hiện trong thực tế, đó là quyền được tham gia trưng cầu ý dân và quyền được bỏ phiếu bầu trực tiếp, bầu Chủ tịch nước và các cơ quan của chính quyền địa phương. 

Nếu người dân có được các quyền này thì phù hợp với Điều 76 và Điều 80 trong Dự thảo Hiến pháp và cũng là một bước tiến trên con đường phát huy dân chủ, nhân dân trực tiếp bầu những người thay mặt mình lãnh đạo và quản lý từ Trung ương đến địa phương".Hiến pháp sửa đổi đã thể hiện rõ quan điểm chỉ đạo của Đảng trong các văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI và cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Về bản chất dân chủ, về phạm vi và phương thức thực hiện dân chủ nhân dân, đó là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Nhân dân thực hiện quyền làm chủ thông qua hoạt động của nhà nước, của cả hệ thống chính trị với các hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, dân biết,dân làm,dân kiểm tra. 
Việc thực hiện các quyền đó phải gắn chặt với các nghĩa vụ của người công dân đối với nhà nước và đối với xã hội. Quyền và nghĩa vụ của công dân được quy định trong Hiến pháp và pháp luật.Khẳng định Dự thảo về quyền con người và việc Ban soạn thảo đã đưa quyền con người lên Chương II là hoàn toàn phù hợp, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã quy định các nguyên tắc về quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân, các quyền về dân sự, chính trị, các quyền về kinh tế, văn hóa, xã hội, các biện pháp bảo đảm quyền và nghĩa vụ của con người mà nhà nước và các cơ quan nhà nước, công chức nhà nước có trách nhiệm tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ quyền con người. Một điểm mới trong chương này là quy định về các quyền thể hiện dân chủ trực tiếp như quyền phúc quyết, quyền được trưng cầu dân ý, quyền được nhà nước cung cấp thông tin liên quan đến việc sử dụng quyền lực và tài sản của nhà nước.

Dự thảo sửa đổi đã đề cập, bổ sung đầy đủ và chặt chẽ về các quyền con người, vừa khẳng định thêm mục tiêu của Đảng,bản chất của Đảng cộng sản Việt Nam vừa phù họp với sự phát triển của đất nước.                                                                                                                                                                                            Nguyễn Anh


Bài viết liên quan

- Liên kết quảng cáo -
QUANG CAO O DAY