Tiêu điểm

Hiến pháp sửa đổi là để phù hợp với sự phát triển của đất nước

Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên bước đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng cuộc sống hoà bình, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân đã trải qua nhiều thử thách, gian nan. Trong hoàn cảnh đó lịch sử lập hiến Việt Nam cũng có những bước thăng trầm nhất định.Đến nay, đất nước đã có nhiều thay đổi trong bối cảnh tình hình quốc tế có những biến đổi to lớn, sâu sắc và phức tạp.Qua 20 năm thực hiện Hiến pháp năm 1992, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử

Vì vậy, cần sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để bảo đảm đổi mới đồng bộ cả về kinh tế và chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; xây dựng và bảo vệ đất nước; tích cực và chủ động hội nhập quốc tế…nhằm xây dựng dân giàu nước mạnh,xã hội công bằng dân chủ,văn minh.

Sửa đổi hiến pháp mới khẳng định vị trí, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sứ mệnh của toàn dân tộc.

Điều 4 của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp ghi: "Đảng Cộng sản Việt Nam đội tiên phong của giai cấp công nhân đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc theo Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội". Nhiều ý kiến cho rằng, dự thảo đã làm rõ hơn vai trò, vị trí, trách nhiệm lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội. Đồng thời, đề xuất một số sửa đổi để thể hiện đầy đủ hơn bản chất của Đảng.Có đại biểu đã đề nghị sửa lại đoạn thứ 2 trong Điều 4 Dự thảo từ "Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm về quyết định của mình" thành: "Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những chủ trương, quyết định của mình". Vì đó là nhiệm vụ của Đảng,phải làm như thế,vì Đảng là nô bộc của dân, là đầy tớ của nhân dân.Cùng chung quan điểm này, các đại biểu đề nghị khẳng định vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo "duy nhất" Nhà nước và xã hội trong quy định tại Điều 4, không Đa nguyên đa Đảng như những chú "rận" dân chủ đề nghị.Thực tế chúng ta phải  khẳng định rằng hơn 80 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất tổ chức vận động, lãnh đạo đồng thời đi tiên phong không sợ hy sinh, gian khổ trong cuộc Cách mạng tháng 8, giành lại độc lập dân tộc chủ quyền quốc gia, xây dựng nước Việt Nam hiện đại với cơ chế dân chủ cộng hòa. Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm bảo vệ thành quả của cách mạng. Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là lực lượng chính trị duy nhất khởi xướng công cuộc đổi mới, hội nhập với cộng đồng quốc tế, tạo nên vị thế mới của Việt Nam trên trường quốc tế như ngày hôm nay. Điều đó khảng định sự cống hiến vĩ đãi, vai trò lãnh đạo to lớn của Đảng, còn Đảng là còn tất cả, mất Đảng là mất tất cả.Vì vậy , về pháp lý vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được quy định tại Điều 4, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với pháp luật quốc tế. Vai trò lãnh đạo cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam hơn nửa thế kỷ qua được thực tiễn kiểm nghiệm đã đem lại bộ mặt mới, sức sống mới, niềm tin mới và nhiều lợi ích, quyền lợi thiết thực cho nhân dân, các dân tộc anh em cùng chung sống trên đất nước Việt Nam, đã được xã hội công nhận và thừa nhận. Từ đó tiếp tục khẳng định Điều 4 trong Hiến pháp là rất cần thiết trong sửa đổi lần này và mãi mãi về sau.[IMG]

Coi trọng quyền con người, quyền công dân
Là một trong những vấn đề cốt lõi của sửa đổi Hiến pháp, quyền con người, quyền công dân được thể hiện ở một chương riêng, với tinh thần coi trọng các quyền này.Tán thành với Dự thảo Hiến pháp lần này khẳng định rõ ràng về quyền con người cũng như bổ sung một số về quyền công dân, các Đại biểu cho rằng thực tế từ khi lập nước đến nay dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước ta đã quan tâm và thực hiện nhiều nội dung thuộc lĩnh vực quyền con người và quyền công dân. Đó là quyền bình đẳng, quyền được sống, quyền tự do, dân chủ, quyền được lao động, học tập, cống hiến và mưu cầu hạnh phúc.Tuy nhiên đó là những quyền cơ bản nhất, trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, không ngừng dân chủ hóa đời sống xã hội, Hiến pháp của Nhà nước ta cũng cần khẳng định rõ những quyền đã được quy định và sẽ đậy mạnh hơn nữa việc thực hiện trong thực tế, đó là quyền được tham gia trưng cầu ý dân và quyền được bỏ phiếu bầu trực tiếp, bầu Chủ tịch nước và các cơ quan của chính quyền địa phương. 

Nếu người dân có được các quyền này thì phù hợp với Điều 76 và Điều 80 trong Dự thảo Hiến pháp và cũng là một bước tiến trên con đường phát huy dân chủ, nhân dân trực tiếp bầu những người thay mặt mình lãnh đạo và quản lý từ Trung ương đến địa phương".Hiến pháp sửa đổi đã thể hiện rõ quan điểm chỉ đạo của Đảng trong các văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI và cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Về bản chất dân chủ, về phạm vi và phương thức thực hiện dân chủ nhân dân, đó là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Nhân dân thực hiện quyền làm chủ thông qua hoạt động của nhà nước, của cả hệ thống chính trị với các hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, dân biết,dân làm,dân kiểm tra. 
Việc thực hiện các quyền đó phải gắn chặt với các nghĩa vụ của người công dân đối với nhà nước và đối với xã hội. Quyền và nghĩa vụ của công dân được quy định trong Hiến pháp và pháp luật.Khẳng định Dự thảo về quyền con người và việc Ban soạn thảo đã đưa quyền con người lên Chương II là hoàn toàn phù hợp, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đã quy định các nguyên tắc về quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân, các quyền về dân sự, chính trị, các quyền về kinh tế, văn hóa, xã hội, các biện pháp bảo đảm quyền và nghĩa vụ của con người mà nhà nước và các cơ quan nhà nước, công chức nhà nước có trách nhiệm tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ quyền con người. Một điểm mới trong chương này là quy định về các quyền thể hiện dân chủ trực tiếp như quyền phúc quyết, quyền được trưng cầu dân ý, quyền được nhà nước cung cấp thông tin liên quan đến việc sử dụng quyền lực và tài sản của nhà nước.

Dự thảo sửa đổi đã đề cập, bổ sung đầy đủ và chặt chẽ về các quyền con người, vừa khẳng định thêm mục tiêu của Đảng,bản chất của Đảng cộng sản Việt Nam vừa phù họp với sự phát triển của đất nước.                                                                                                                                                                                            Nguyễn Anh

22 nhận xét:

 1. Đúng là như thế,sự phát triển của đất nước không tránh khỏi những nảy sinh mới,xã hội luôn vận động và phát triển,và hiến pháp cũng thế cần nên thay đổi để phù hợp với xu hướng phát triển mới,đào thải những thiếu sót bất cập,tăng cường những cái tốt đẹp hoàn mĩ

  Trả lờiXóa
 2. Hiến pháp là đạo luật cơ bản với những nguyên tắc, những khuôn khổ hành xử chung nhất,cơ bản nhất của con người, nhìn thấy sự thay đổi hiến pháp lân này tôi thấy có nhiêu điểm mới thể hiện quyền dân chủ của nhân dân đang được hình thành trong tình hình mới của đất nước,nó đã đáp ứng nguyện ovngj của nhân dân,và phù hợp với luật pháp quốc tế, nêu cáo quyền con người rõ nét

  Trả lờiXóa
 3. tôi nghĩ hiến pháp lần này có 2 điểm chú ý như bài viết trên đây là hoàn toàn chuẩn xác,đó là 2 điều đang nổi cộm lên hiện nay,các thế lực như tôi đây đang tìm cách để hạ bệ Đảng cộng sản,nhưng thực sự là khó khăn khi mà Đảng CS luôn làm đúng chức trách của mình, luôn làm theo ý nguyện của nhân dân,và đặc biệt là được nhân dân hết sức tin yêu. đã có lúc tổ chức của chúng tôi nản lòng muốn từ bỏ,nhưng bgor đi thì chúng tôi không có gì lấy mà ăn,đành phải tiếp tục chui rúc rình mò những kẽ hở nhỏ nhất của Đảng CS để xoi mói mà được ít tiền từ các nước nuôi chúng tôi

  Trả lờiXóa
 4. khẳng định quyền lãnh đọa,tiên phong đi đầu của Đảng là hoàn toàn hợp lí không có gì phải bàn cãi nữa,Vì Đảng chính là hiện thân của nhân dân, nhân dân chính là Đảng, Đảng lãnh đạo tuyện đối chính là Đảng làm chủ, chính là Nhân dân làm chủ. Như thế là thể hiện toàn vẹn Nhân quyền !!!

  Trả lờiXóa
 5. Hiến pháp sủa đổi đã qua nhiều lần hỏi ý kiến của nhân dân,tôi tin rằng,bản HP lần này đã thể hiện đầy đủ nguyện vọng của nhân dân,của Đảng. đối với tôi mà nói,trước đây chưa sửa đổi HP tôi cũng đã cảm nhận được quyền tự do dân chủ của tôi,tôi làm việc và sống theo pháp luật,tôi cảm thấy thoải mái va được là chính mình,không bị gò ép 1 chút nào cả. Bây giờ HP sửa đổi mới đã thêm nhiều quyền cho người dân hơn,và tôi tin rằng,tôi sẽ càng cảm thấy tự do,và quyền làm làm chủ của mình được nâng lên hơn, tôi cảm thấy điều đó trong mỗi phút giây tôi hít thở không khí của dất nước này, thạt dễ chịu và sảng khoái

  Trả lờiXóa
 6. Sửa đổi hiến pháp là điều tất yếu khi mà xã hội luôn vận động,là để phù hợp với quy luật của tự nhiên.

  Trả lờiXóa
 7. sua doi Hien Phap la cong viec trong dai. Can tien hanh can trong va co ke hoach cu the

  Trả lờiXóa
 8. Hien Phap la bo luat quan trong. Viec sua doi de phu hop voi su phat trien cua dat nuoc la dieu tat yeu.Xay dung mot xa hoi cong bang, dan chu, van minh.Vi vay,can phai tien hanh than trong va co ke hoach.

  Trả lờiXóa
 9. Lý luận luôn luôn chậm hơn so với thực tiễn vì thế việc sửa đổi Hiến pháp là hoàn toàn hợp lý trong bối cảnh đấy nước ngày càng mở cửa hội nhập. Quyền lợi của chúng ta và cũng là nghĩa vụ của chúng ta là phải tham gia đóng góp vào bản dự thảo Hiến pháp. Vì một Việt Nam vững mạnh

  Trả lờiXóa
 10. các thế lực thù địch luôn tìm cách lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp. do đó không loại trừ khả năng chúng sẽ tìm cách tác động,hướng lái quá trình làm luật theo ý đồ của chúng, nhằm đẩy ta vào thế tự chuyển hóa. chính vì vậy việc sửa đổi Hiến pháp phải hết sức thận trọng và hợp lý

  Trả lờiXóa
 11. Hiến Pháp thay đổi, bổ sung là điều hợp lý không bàn cãi nhưng bổ sung thế nào để nào cho hợp đó mới là điều đáng bàn.

  Trả lờiXóa
 12. Sửa đổi Hiến Pháp là công việc trọng đại của một quốc gia.Nhưng sửa đổi bổ sung như thế nào cho phù hợp với thực tiễn hiện nay mới là cách làm đúng đắn nhất

  Trả lờiXóa
 13. Hiến pháp thể hiện sức mạnh của nhà nước vì thế cần sửa đổi hiến pháp cho phù hợp với tình hình phát triển của Việt Nam hiện nay

  Trả lờiXóa
 14. Sửa đổi Hiến Pháp là công việc trọng đại của một quốc gia.Nhưng sửa đổi bổ sung như thế nào cho phù hợp với thực tiễn hiện nay mới là cách làm đúng đắn nhất.Hiến Pháp là đạo luật cơ bản của nước Việt Nam thể hiện sức mạnh của Nhà nước

  Trả lờiXóa
 15. Hiến pháp sửa đổi là để dảm bảo tăng cường pháp chế XHCN,thúc đẩy các quyền tự do dân chủ của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 16. Hiến pháp sửa đổi là để dảm bảo tăng cường pháp chế XHCN,thúc đẩy các quyền tự do dân chủ của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 17. Hiến pháp sửa đổi là để dảm bảo tăng cường pháp chế XHCN,thúc đẩy các quyền tự do dân chủ của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 18. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

  Trả lờiXóa
 19. sửa đổi hiến pháp là điều tất yếu đẻ đưa nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội tăng cường quyền làm chủ của nhân nhân.

  Trả lờiXóa
 20. Hai vấn đề trên là hai vấn đề quan trọng.Làm thế nào xây dựng cho phù hợp với tình hinh phát triển cua đất nước,xây dựng dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh

  Trả lờiXóa
 21. Đất nước ta ngày càng phát triển nên hiến pháp cũng phải thay đổi để phù hợp với thưc tế.

  Trả lờiXóa
 22. Hiến Pháp sửa đổi là để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Tôi nghĩ đây là một điều tất yếu,để nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

  Trả lờiXóa