Tiêu điểm

Bản chất của cái gọi là “Quốc gia hóa quân đội”Văn Nam
Cùng với việc đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội được xác định tại Điều 4 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội chính trị đang ra sức truyền bá quan điểm đòi “quốc gia hóa” Quân đội nhân dân Việt Nam, cho rằng: “Quân đội bao giờ cũng là của quốc gia, không phải là của một đảng phái hay một thể chế chính trị nào”, “Quân đội chỉ trung thành với Hiến pháp” và yêu cầu “Luật hóa mọi vấn đề về tổ chức và hoạt động của quân đội” theo kịch bản “Cách mạng pháp luật” của phương Tây... Một số cán bộ, đảng viên và nhân dân ta cũng ngộ nhận về quan điểm này, cho rằng đã có lúc quân đội ta là “Quân đội quốc gia”. 
Thực chất của quan điểm “quốc gia hóa quân đội” là đòi quân đội phải trung lập, “phi đảng hóa”, tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, làm cho quân đội mất định hướng chính trị, cơ chế lãnh đạo, chỉ huy bị suy yếu, bị tha hóa biến chất và mất sức chiến đấu; đồng thời làm cho Đảng không nắm được quân đội, dẫn đến mất vai trò đảng cầm quyền, đưa đất nước lâm vào tình trạng mất ổn định và suy thoái. 
Lịch sử chiến tranh và quân đội đã chứng minh và khẳng định: Quân đội bao giờ cũng là công cụ bạo lực của một giai cấp, Nhà nước, đảng chính trị để tiến hành đấu tranh vũ trang nhằm thực hiện mục đích chính trị nhất định. Bản chất giai cấp, mục tiêu chiến đấu, chức năng, nhiệm vụ, cơ chế lãnh đạo, chỉ huy của quân đội phụ thuộc vào quan điểm, đường lối chính trị của giai cấp, Nhà nước, đảng chính trị tổ chức ra quân đội. Không có quân đội trung lập, đứng ngoài chính trị. V. I. Lê-nin đã chỉ rõ: “Quân đội không thể và không nên trung lập. Không lôi kéo quân đội vào chính trị - đó là khẩu hiệu của bọn tôi tớ giả nhân giả nghĩa của giai cấp tư sản..., bọn này trong thực tế bao giờ cũng đã lôi kéo quân đội vào chính trị phản động” (1). 
Ở các nước tư bản thực hiện chế độ đa đảng, các đảng có thể cầm quyền về thực chất là những hình thái tổ chức khác nhau đại diện cho các “tập đoàn lợi ích” khác nhau của giai cấp tư sản. Thực tiễn cho thấy, ở các nước tư bản, các đảng phái có thể thay nhau cầm quyền, song bộ máy Nhà nước cũng như quân đội đều được tổ chức và hoạt động theo thể chế chính trị của xã hội tư bản, đều phục vụ cho lợi ích của giai cấp tư sản. Quân đội tư sản không chỉ được sử dụng để bảo vệ lợi ích quốc gia, mà còn để đàn áp sự phản kháng của nhân dân lao động bị áp bức. Hiện ở Mỹ có “quân đội tư nhân” lớn nhất thế giới là đội quân đánh thuê của Công ty Blackwater do tỷ phú Erick Prince lập ra, với quân số hàng trăm ngàn, có cả máy bay, tàu chiến và vũ khí hạng nặng, được coi là lực lượng thiện chiến ở Áp-ga-ni-xtan, I-rắc và có “khả năng lật đổ” nhiều chính phủ trên thế giới. Tuy nhân danh là “Bảo vệ lợi ích và giá trị Mỹ”, nhưng về thực chất, hoạt động của đội quân đó do các ông trùm tư bản điều khiển và bảo vệ thể chế chính trị của xã hội tư bản. 
Cách mạng Tháng Mười năm 1917 là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử nhân loại đã dẫn tới sự ra đời của Nhà nước kiểu mới - Nhà nước XHCN, gắn liền với sự ra đời của quân đội kiểu mới - quân đội của giai cấp công nhân và nhân dân lao động do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Trong quá trình lãnh đạo công cuộc xây dựng và bảo vệ nước Cộng hòa Xô-viết còn non trẻ, V. I. Lê-nin rất quan tâm xây dựng Hồng quân vững mạnh làm nòng cốt bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, Người đặc biệt chú trọng việc Đảng Cộng sản nắm vững quyền lãnh đạo đối với quân đội, coi đó là nguyên tắc quan trọng hàng đầu trong xây dựng quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Nhờ kiên định nguyên tắc đó, Hồng quân và nước Cộng hòa Xô-viết đã vượt qua những thử thách nghiệt ngã của thời kỳ nội chiến chống các thế lực phản cách mạng cùng sự can thiệp của 14 nước đế quốc, tiếp tục vượt qua những gian khổ hy sinh to lớn trong Đại chiến Thế giới lần thứ II, làm nên những chiến thắng vĩ đại, khẳng định sức mạnh vô địch của quân đội kiểu mới và sức sống mãnh liệt của Tổ quốc XHCN, tác động to lớn đến sự phát triển của phong trào cách mạng trên thế giới. 
Quân đội nhân dân Việt Nam là một quân đội kiểu mới mang bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, đồng thời có tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Những thuộc tính bản chất của quân đội kiểu mới được thể hiện tập trung rõ nét ở lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và CNXH; ở chức năng, nhiệm vụ của đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất; ở cơ sở chính trị-xã hội luôn gắn bó máu thịt với nhân dân; ở nguyên tắc tổ chức và hoạt động, cơ chế lãnh đạo, chỉ huy mang tính cách mạng và khoa học; trong đó vấn đề quan trọng nhất, có ý nghĩa quyết định đối với bản chất và sức mạnh chiến đấu của quân đội là nguyên tắc và cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. Thực tiễn gần 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội ta đã chứng minh và khẳng định: Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội là nguyên tắc quan trọng hàng đầu, bảo đảm cho quân đội ta luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là lực lượng chính trị - lực lượng chiến đấu trung thành và tin cậy của Đảng, Nhà nước, Tổ quốc XHCN và nhân dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. 
Đúng là có lúc Đảng ta rút vào hoạt động bí mật, trong tình thế hiểm nghèo phải thực hiện kế sách nhân nhượng để thêm bạn bớt thù, bộ máy Nhà nước có người của lực lượng Việt quốc, Việt cách và người không đảng phái, quân đội ta có lúc mang tên Quân đội quốc gia Việt Nam (1946-1950), nhưng Đảng ta vẫn giữ vững sự lãnh đạo đối với quân đội. Tháng 1-1946, BCHTW Đảng quyết định thành lập Trung ương Quân ủy để tăng cường sự lãnh đạo đối với quân đội và cuộc kháng chiến. Tháng 5-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký một số sắc lệnh quan trọng như Sắc lệnh số 71/SL, Sắc lệnh số 47/SL, Sắc lệnh số 60/SL. Theo các sắc lệnh đó, đồng chí Võ Nguyên Giáp (lúc đó là ủy viên Thường vụ Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Quân ủy) được giao trọng trách là Tổng chỉ huy quân đội và dân quân toàn quốc, Chủ tịch Quân sự ủy viên hội là cơ quan quân sự tối cao có nhiệm vụ điều khiển quân đội toàn quốc; trong quân đội từ cấp trung đội đến cấp trung đoàn có Chính trị viên, cấp chiến khu có Chính trị ủy viên do Chủ tịch nước ký quyết định bổ nhiệm. Điều này thể hiện sâu sắc bản lĩnh và trí tuệ của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa kiên định nguyên tắc chiến lược, vừa mềm dẻo về sách lược để lãnh đạo dân tộc vượt qua hiểm nguy, giành thắng lợi vẻ vang.
Trong khi truyền bá quan điểm “quốc gia hóa quân đội”, các thế lực thù địch ra sức xuyên tạc, phủ nhận quan điểm, đường lối và nguyên tắc xây dựng quân đội của Đảng ta, bài xích cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, thúc đẩy khuynh hướng tuyệt đối hóa vai trò của người chỉ huy, hạ thấp vai trò và tiến tới bãi bỏ hệ thống tổ chức đảng, hệ thống chính ủy (chính trị viên), cơ quan chính trị và chế độ công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội. Có thể nói, quan điểm đòi “quốc gia hóa quân đội” của các thế lực thù địch rất hiểm độc, tập trung công kích thẳng vào một đặc trưng bản chất có ý nghĩa sống còn của quân đội kiểu mới.
Sẽ mắc sai lầm nghiêm trọng về chiến lược và phải trả ngay những giá rất đắt nếu ngộ nhận về quan điểm “quốc gia hóa quân đội”, mất cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm “phi đảng hóa”, “phi chính trị hóa” quân đội. Sự sụp đổ và tan rã của Liên bang Xô-viết cho chúng ta bài học rất sâu sắc về vấn đề này. Vào những thập niên cuối thế kỷ XX, đáng chú ý là khi ông M.Goóc-ba-chốp làm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô (1985-1991), những người lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân đội Liên Xô đã rời bỏ nguyên tắc xây dựng quân đội về chính trị của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, mắc những sai lầm rất nghiêm trọng về chiến lược, nhất là xóa bỏ cơ chế lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với quân đội, làm cho quân đội bị “phi chính trị hóa” và bị vô hiệu hóa. Chỉ trong khoảng hai năm từ 1987-1989, gần 50% cán bộ cơ quan chiến lược của quân đội và khoảng 30% tướng lĩnh bị cho ra quân, trên 100 cán bộ lãnh đạo chính trị cấp chiến dịch-chiến lược bị cách chức với lý do “tư tưởng bảo thủ, yếu kém, không ủng hộ cải tổ”(!). Chính Nguyên soái Sa-pô-xni-cốp trên cương vị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên Xô, với những toan tính cá nhân cơ hội, thực dụng đã trực tiếp tham gia khởi xướng và thực thi việc “phi đảng hóa” Quân đội Liên Xô. Ngày 23-8-1991, ông ta đã trở cờ, tuyên bố rời bỏ Đảng Cộng sản Liên Xô và tiếp đó buộc mọi quân nhân là đảng viên cộng sản phải trả thẻ đảng. Ngày 29-8-1991, M.Goóc-ba-chốp ra lệnh giải tán các cơ quan chính trị và từ 1-9-1991 chấm dứt mọi hoạt động của Đảng trong Quân đội Liên Xô. Đó là nguyên nhân rất quan trọng dẫn tới sự sụp đổ và tan rã của Liên bang Xô-viết vào cuối năm 1991. Mặc dù lúc đó Quân đội Liên Xô còn 3,9 triệu quân thường trực, được trang bị rất hiện đại, vượt xa các nước cả về lực lượng chiến đấu thông thường và lực lượng hạt nhân chiến lược, nhưng do bị biến chất về chính trị nên mất sức chiến đấu, không thể bảo vệ được Tổ quốc XHCN.
Từ những bài học sâu sắc được đúc kết trong thực tiễn, trước những diễn biến phức tạp của tình hình và sự phát triển của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc XHCN trong thời kỳ mới, với bản lĩnh và trí tuệ được tôi luyện và kiểm nghiệm nghiêm ngặt trong đấu tranh cách mạng, chúng ta không thể chấp nhận quan điểm “quốc gia hóa quân đội”; trái lại càng phải đặc biệt coi trọng giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. Đây là một vấn đề chiến lược và mang tính cấp thiết, không chỉ có ý nghĩa quyết định đối với sức mạnh chiến đấu của quân đội, mà còn liên quan trực tiếp đến sự an nguy của đất nước và sự sống còn của chế độ XHCN.


33 nhận xét:

 1. Quân đội dưới sự lãnh đạo và chỉ đường của Đảng là đúng rồi, đảng là của dân vì thế quân đội cũng sẽ là của dân, từ dân mà ra, bỏi thế mà ta gọi là " Quân đội nhân dân việt nam"

  Trả lờiXóa
 2. mục đích đó của chúng tôi là để sau này công khai đối đầu với Đảng cộng sản thì trong tay của Đảng cộng sản không b=còn binh quyền và chúng tôi có thể lọng hành đó !

  Trả lờiXóa
 3. Việt Tân: anh khong phải nói chúng tôi cũng đủ hiểu chiêu trò của các anh, điịnh làm cho quân đội không có tướng lĩnh, tan tác tro bay cho các ngươi lộng hành đàn áp nhân dân chứ gì

  Trả lờiXóa
 4. quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, suốt đời hi sinh cho tổ quốc cho nhân dân, đắt dưới sự lãnh đạo của Đảng là phù hợp và đúng đắn nhất, vì Đảng là hiện thân, là đội xung kích bảo vể quyền lợi của nhân dân

  Trả lờiXóa
 5. gì chứ cái này là không đượcm nếu điều này mà xảy ra thì loạn mất, quân đổi mất tướng thì thành tàn quân đối với bọn phản động mà thôi

  Trả lờiXóa
 6. Đảng ta là đảng cầm quyền, vì thế việc nắm binh quyền là lẽ dương nhiên và thuận theo ý dân, lòng dân rồi

  Trả lờiXóa
 7. Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội của nhân dân.Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của nhân dân,do nhân dân,vì nhân dân.Thực tiễn cho thấy quân đội nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng cộng sản Việt Nam đã lạp được nhiều chiến công anh hùng,bảo vệ vững chắc tổ quốc và nhân dân ta.Vì vậy quân đội nhân dân Việt Nam không thể tách rời Đảng cộng sản được,Đảng đề ra đương lối chính sách,phương hướng cho quân đội.

  Trả lờiXóa
 8. Lịch sử chiến tranh và quân đội đã chứng minh và khẳng định: Quân đội bao giờ cũng là công cụ bạo lực của một giai cấp, Nhà nước, đảng chính trị để tiến hành đấu tranh vũ trang nhằm thực hiện mục đích chính trị nhất định.Quân đội phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản vì Đảng đại diện và bảo vệ quyền lợi cho nhân dân Việt Nam cũng là đại diện và bảo vệ quốc gia Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 9. cảm ơn tác giả bài viết đã cho mọi người 1 cái nhìn chính xác và toàn diện cả về lí luận và thực tiễn với vấn đề bản chất của quân đội nói chung và quân đội ta nói riêng:Mục tiêu chiến đấu, chức năng đối nội, đối ngoại và bản chất giai cấp của quân đội phụ thuộc vào mục đích chính trị và bản chất giai cấp của nhà nước hoặc phong trào chính trị tổ chức ra nó. Vì vậy, không có quân đội tuyệt đối phi giai cấp hoặc tuyệt đối đứng ngoài chính trị.Chế độ ta mưốn vững mạnh thì Đảng phải là người nắm quân đội trực tiếp tuyệt đối toàn diện về mọi mặt.tôi cũng như hơn 80 triệu người dân VN sinh sống trên dải đất hình chữ S này luôn tin tưởng tuyệt đối vào Đảng ta vào quân đội ta

  Trả lờiXóa
 10. Quân đội do Đảng lãnh đạo, hay nhà nước lãnh đạo thì vẫn là quân đội của dân, do dân và vì dân. Đảng lãnh đạo quân đội nhân dân trực tiếp, toàn diện về mọi mặt, đề ra phương hướng hoạt động, dẫn dắt con đường đúng đắn cho quân đội nhân dân và mục đích cuối cùng cũng là bảo vệ Tổ Quốc, bảo vệ nhân dân. Việc quân đội nhân dân do ai cầm đầu không còn gì phải bàn cãi, chỉ có Đảng Cộng Sản Việt Nam mới đủ khả năng làm được điều đó một cách đúng đắn!

  Trả lờiXóa
 11. quân đội nhân dân là của nhân dân do nhân dân,phục vụ nhân dân.Đảng phải lãnh đạo quân đội nhân dân là vẫn đề tất yếu

  Trả lờiXóa
 12. "quan điểm “quốc gia hóa quân đội” là đòi quân đội phải trung lập, “phi đảng hóa”, tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, làm cho quân đội mất định hướng chính trị, cơ chế lãnh đạo, chỉ huy bị suy yếu, bị tha hóa biến chất và mất sức chiến đấu..." quan điểm này không thể chấp nhận được. đảng phải lãnh đạo nhân dân là vấn đề tất yếu.

  Trả lờiXóa
 13. quân đội đặt dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam,mà đảng cộng sản việt nam hoạt động bảo vệ quyền lợi của đất nước của nhân dân.cho nên quân đội đặt dưới sự lãnh đạo của đảng tất sẽ là quân đội của nhân dân,vì mước quyên thân,vì dân phục vụ.

  Trả lờiXóa
 14. quan điểm"quốc gia hóa quân đội"thực chất là 1quan điểm không thể chấp nhận.tách quân đội khỏi sự lãnh đạo của đảng sẽ làm suy yếu sự lãnh đạo của đảng,tạo cơ hội cho các thế lực cơ hội chính trị có điều kiện chông phá cách mạng.

  Trả lờiXóa
 15. quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng công an nhân dân Việt Nam là 2 cánh tay đắc lực của đảng cộng sản việt nam va của nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.vì vậy không thể xem nhẹ lực lượng nào, hay coi trọng lực lượng nào. Mỗi 1 lực lượng có 1 chức năng và nhiệm vụ riêng của mình.nhưng lực lượng nào cũng phụ vụ 1 nhiệm vụ chung đó la xaay dượng đất nước Việt Nam đan chủ cộng hòa ngày càng phát triển,đi lên chủ nghĩa xã hội,dân chủ công bằng văn minh

  Trả lờiXóa
 16. Lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam luôn đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản,là lực lượng trọng yếu,bảo vệ Đảng,bảo vệ Nhà Nước...cho nên k thể nói là tách rời sự lãnh đạo của Đảng cộng sản đối với Lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam. Đó là điều k bao giờ xảy ra.

  Trả lờiXóa
 17. Đảng ta là đảng cầm quyền, là đảng duy nhất lãnh đạo. Quân đội dưới sự lãnh đạo của Đảng là để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân...

  Trả lờiXóa
 18. Quốc gia hóa quân đội là 1 việc không thể thực hiện ở Việt Nam!

  Trả lờiXóa
 19. Quân đội chỉ là lực lượng của Đảng để giữ vững an ninh trật tự thôi chứ. Còn mỗi quốc gia làm gì là quyền tự do của họ(trong sự cho phép)

  Trả lờiXóa
 20. Cần đề phòng với thủ đoạn này của các thế lực thù địch! Không thể quốc gia hóa quân đội!

  Trả lờiXóa
 21. lũ mà nghĩ ra trò này chắc là có ý định chả tốt đẹp gì, điều mà ai cũng thấy ở mỗi nước là quân đội luôn dưới sự lạnh đạo của nhà cầm quyền, nếu bây giờ xã hội hóa quân đội thì có l=mà loạn ah, nếu nhà nước cần dùng đến quân đội thì phải quan người trung gian, như thế thì không đáp úng yêu cầu nhanh mạnh

  Trả lờiXóa
 22. chúng ta sữ không quốc gia hóa quân đội,vẫn dưới sự lãnh đạo của Đảng, đúng như vậy ,lịch sự đã chứng mình rằng, dưới sự lãnh đạo snags suốt của Đảng Cộng Sạn, quân đội nhân dân Việt Nam luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ, và có uy tính, tiếng tăm trên thế giới, điều đó minh chứng cho sự đúng đắn của việc quân đọi là thuộc quyền lãnh đảo của Đảng

  Trả lờiXóa
 23. ý đồ chủa chúng là rõ giữa đường rồi, ai ai cũng thấy, và tôi, đại diện cho nhân dân, xin gửi lên cấp thẩm quyền là không bao giờ đồng ý với yêu sách của chúng

  Trả lờiXóa
 24. Đảng ,Nhà nước ,quân đội nhân dân, Công an nhân dân, và nhân dân như một không tách rời nhau.
  Việc trung lập quân đội là điều không thể nước ta là nước xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đọa trực tiếp của Đảng cộng sản Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 25. Trong tình hình nào cũng vậy thôi việc trung lập quân đội là điều tuyệt đối không thể không thể thiếu sự lãnh đạo của Đảng được. Và vai trò lãnh đạo của đảng là vô cùng cần thiết bởi Đảng là của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 26. Khi quân đội bị trung lập thì nó như con thuyền không người lái không xác định được phương hướng không tránh xa hay vượt qua được những phong ba bão táp rồi con thuyền ấy sẽ đi về đâu và có tồn tại được. Vì vậy không thể "quân đội hóa" như một số kẻ nói đươc.

  Trả lờiXóa
 27. Một khi quân đội không đặt dưới sự lãnh đạo định hướng của Đảng nữa thì quân đội sẽ mất phương hướng và có thể nói sẽ trở nên yếu ớt và đảng ta cũng vậy rất dễ bị các thế lực thù địch thủ tiêu nếu bóc tách quân đội ra.

  Trả lờiXóa
 28. Quan điểm "quốc gia hóa quân đội" là một quan điểm vô cùng nguy hiểm do những kẻ xấu bày ra nó rất dễ khiến nhân dân mà kể cả các đảng viên ngộ nhận nếu không nhìn nhận một cách thật tỉnh táo.

  Trả lờiXóa
 29. Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng vũ trang được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng,có nhiệm vụ bảo vệ đất nước,bảo vệ Đảng,bảo vệ chính quyền nên không thể đặt Quân đội ra ngoài sự lãnh đạo của Đảng được

  Trả lờiXóa
 30. tách Quân đội,Công An ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng là không thể,điều đó sẽ là suy yếu đi sức mạnh to lớn của 2 lực lượng nòng cốt này

  Trả lờiXóa
 31. với sự sáng suốt của mình,Đảng ta sẽ không dễ gì mà mắc vào cái trò trẻ con này của bọn phản động đâu

  Trả lờiXóa
 32. lại là 1 kế hoạch "diễn biến hòa bình" của bọn phản động đây

  Trả lờiXóa
 33. "quốc gia hóa quân đội" là làm cho quân đội là của quốc gia,không phải tách rời ra như những thành phần tư nhân

  Trả lờiXóa