Tiêu điểm

ĐÁM BẦY NHẦY Ô NHỤC ĐẤT NƯỚC


Đám bầy nhầy Ô nhục  đất nước
Tuệ Mẫn
Đám bầy nhầy là ai? Tại sao chúng lại làm nhơ nhuốc đất nước ta?
Đám bầy nhầy ở đây là lũ hại dân hại nước, lũ tâm thần chính trị,  lũ phản cách mạng, lười lao động chân chính chúng tụ tập với nhau, lôi kéo những người nhẹ  dạ cả tin để đứng lên lập ra các blog, các trang mạng tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Điển hình tôi được biết đó là cánh Hằng, Bích, Diện, Đức…Chúng kích động quần chúng, lôi kéo những người nhẹ dạ để giúp chúng thực hiện âm mưu chống phá nhà nước.
Chúng móc nối với các thế lực phản cách mạng bên ngoài để có nguồn tài trợ màu mỡ cho chúng thực hiện các cuộc biểu tình, để chúng ngồi viết những bài viết chửi nước chửi dân tộc Việt Nam,bằng cái luận điệu gọi là Dân oan, chúng đánh hơi những sự kiện chính trị nhạy cảm để thổi phồng, nghiêm trọng hóa, thậm chí nói sai lệch vấn đề, gây căng thẳng chia rẽ, mất đoàn kết giữa khối đại đoàn kết dân tộc.
Âm mưu của chúng nhằm chia rẽ, làm mất lòng tin của nhân dân vào Đảng Cộng Sản. Chúng tạo các cuộc biểu tình với đầy đủ thể loại từ các vụ kiện cáo, đến biểu tình chính trị. Từ đó xuất hiện một loại nghề mới -  nghề đi kiện thuê. Những kẻ lười lao động đã chộp ngay thời cơ đi kiện, đi giương khẩu hiệu, đi tụ tập biểu tình để kiếm tiền, vừa nhàn vừa “đông vui”. Một số quần chúng nhẹ dạ cả tin cũng bị chúng lôi kéo vào những hoạt động sai trái này.
Chúng cầm trên tay những khẩu hiệu “Đoàn kết dân tộc là sức mạnh” giá như chúng hiểu được ý nghĩa của câu khẩu hiệu đó, chúng nhận ra chúng đang gây mất đoàn kết dân tộc. Trà đạp lên truyền thống yêu nước của dân tộc ta thì chúng đã không hành xử như vậy.
Hỡi ôi đám bầy nhầy nhơ nhuốc, làm bẩn đất nước mà vẫn vỗ ngực xưng ta là dân yêu nước. Thật là một nỗi nhục quốc thể!

Không có nhận xét nào