TIN TỨC

VIỆT NAM LUÔN TÔN TRỌNG VÀ BẢO ĐẢM QUYỀN CON NGƯỜI


Việt Nam luôn tôn trọng quyền con người, quyền con người là quyền thiêng liêng, cơ bản nhất là quyền được sống trong độc lập, tự do, quyền được tự quyết định vận mệnh của mình được Hiến pháp qui định, và trên thực tế quyền con người được bảo đảm.
Trong Bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trích dẫn Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ: “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hoá cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”1 và khẳng định: “Tất cả các dân tộc trên thế giới sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”2. Đó là nguyện vọng chính đáng của dân tộc Việt Nam về QCN; đồng thời, cũng là mục tiêu cao nhất, là tư tưởng xuyên suốt của cách mạng nước ta. Tuy nhiên, trong thời kỳ đất nước bị chủ nghĩa thực dân, đế quốc xâm lược thì đấu tranh giành độc lập dân tộc được ưu tiên hàng đầu; bởi lẽ, độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ là tiền đề và điều kiện tiên quyết của QCN. Sau năm 1975, chúng ta có độc lập, thống nhất; Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều cố gắng bảo đảm QCN về mọi mặt; thế nhưng, do hậu quả của 30 năm chiến tranh tàn phá, kinh tế đất nước ta gặp muôn vàn khó khăn, nên điều kiện kinh tế để nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân chưa được như mong muốn. Năm 1986, Đại hội VI của Đảng Cộng sản Việt Nam đã mở ra một thời kỳ mới của đất nước: thời kỳ Đổi mới. Sau 25 năm đổi mới, với mục tiêu xây dựng xã hội “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, đất nước ta có sự phát triển vượt bậc về mọi mặt, đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội (KT–XH) và đến nay đã bước vào nhóm nước đang phát triển có mức thu nhập trung bình. Đó là “chiến công thần kỳ” của thời kỳ Đổi mới, thể hiện quyết tâm, nghị lực, khát vọng và những cố gắng phi thường của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.
Ở Việt Nam, quyền con người được quy định một cách rất rõ rang và cụ thể trong Hiến pháp và Pháp luật; việc đảm bảo quyền con người là chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Hiến pháp năm 1992 chỉ rõ: mọi công dân có quyền bình đẳng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, bình đẳng trước pháp luật. Cam kết về đảm bảo quyền con người ở Việt Nam còn được khẳng định trong Cương lĩnh Đại hội Đảng lần thứ XI: “Tôn trọng và bảo vệ quyền con người, gắn quyền con người với quyền và lợi ích của dân tộc, của đất nước và quyền làm chủ của nhân dân”.
Việt Nam đã và đang thực hiện cam kết thúc đẩy quyền con người thông qua thực hiện các chính sách lấy con người làm trọng tâm, vì người nghèo và đầu tư vào các lĩnh vực có lợi nhất cho người dân. Các chính sách này đã mang lại nhiều tiến bộ đáng kể trong việc giảm tỷ lệ đói nghèo, phát triển giáo dục, chăm sóc y tế, tạo việc làm, nâng cao đời sống và phúc lợi cho nhân dân. Bên cạnh đó, chính phủ luôn quan tâm đến công tác cải cách pháp luật, hành chính và tư pháp nhằm đảm bảo tăng cường hơn nữa quyền của người dân trong luật pháp bao gồm công tác giám sát việc thực hiện pháp luật cũng như tiếp cận thông tin. Vì thế, phát triển kinh tế, đảm bảo công bằng xã hội và xây dựng nhà nước pháp quyền là những nhiệm vụ cốt lõi trong chiến lược phát triển của Việt Nam.
Để hiện thực hóa công tác bảo đảm quyền của người dân đồng thời phát triển xã hội, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn coi trọng việc xây dựng các thể chế quốc gia phù hợp với đặc thù lịch sử, văn hóa dân tộc.Trong đó có nguyên tắc các cơ quan tư pháp hoạt động độc lập.Đồng thời, Nhà nước có cơ chế chính sách tạo điều kiện để người dân tham gia quản lý Nhà nước và xã hội.Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội ngày càng được nâng cao.Văn kiện Đại hội XI, năm 2011, tái khẳng định vai trò giám sát và phản biện xã hội của các tổ chức trên.Trong nhiều nhiệm kỳ qua, vai trò của Quốc hội ngày càng được nâng cao.Trong các kỳ họp, Thủ tướng và các thành viên Chính phủ phải trả lời chất vấn công khai, được truyền hình trực tiếp những vấn đề cử tri và các đại biểu quan tâm.
Quyền làm chủ trực tiếp của người dân cũng được Đảng và Nhà nước quan tâm. Từ một Chỉ thị của Đảng (Chỉ thị Số 30-CT/TW, ngày 18-2-1998 về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở), với nhiều yêu cầu, đặc biệt là: Quy định quyền của mọi người dân ở cơ sở được thông tin về pháp luật, các chủ trương, chính sách của Nhà nước, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống và lợi ích hằng ngày của nhân dân tại cơ sở, Quốc hội đã ban hành Pháp lệnh bảo đảm quyền được biết, được bàn, được kiểm tra và quyết định những vấn đề kinh tế, xã hội của người dân ở cơ sở. Đây là cơ sở chính trị, pháp lý của phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.
Trên lĩnh vực quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, quan điểm nhất quán của Đảng Cộng sản Việt Nam là: “Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước và trong từng chính sách phát triển… tiếp tục hoàn thiện hệ thống bảo hiểm xã hội… giúp đỡ mọi thành viên xã hội, nhất là những đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương…”. Để bảo đảm hành lang pháp lý cho các hoạt động của cơ quan Nhà nước và công dân, nhiều Bộ luật, luật sửa đổi và luật mới được ban hành dựa trên các nguyên tắc: Tôn trọng con người, quyền con người; Dân chủ XHCN; Nhà nước pháp quyền XHCN và nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Đồng thời, thể hiện trách nhiệm Quốc gia, Việt Nam đã nội luật hóa các công ước quốc tế mà mình đã tham gia. Có thể dẫn ra những luật sau: Luật Bảo vệ sức khỏe người dân năm 1989, Luật Giáo dục năm 1998, Luật Đất đai năm 2003, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006, Luật Phòng, chống HIV/AIDS năm 2006, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007, Luật Bình đẳng giới năm 2011...
Trên cơ sở đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, các Chiến lược và Chương trình phát triển kinh tế-xã hội được triển khai, mức sống của người dân đã có những thay đổi đáng kể. Thu nhập bình quân đầu người vào năm 1990 khoảng 200USD, đến năm 2010 ước khoảng 1.200USD. Đến nay, Việt Nam đã thoát khỏi nhóm nước có thu nhập thấp, bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình.
Nhằm bảo đảm quyền bình đẳng trong việc hưởng thụ thành tựu phát triển, Nhà nước đã có nhiều chương trình kinh tế-xã hội hướng vào nâng cao đời sống của người dân ở miền núi, vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Theo Báo cáo của Ủy ban Dân tộc, thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 2 (2006-2010), ngân sách Trung ương đầu tư lên tới 15.000 tỷ đồng, trong đó các tổ chức quốc tế hỗ trợ 350 triệu USD. Từ nguồn vốn trên, Chương trình đã xây dựng được gần 13.000 công trình hạ tầng thiết yếu như điện, đường, trường, trạm ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo trong cả nước, Chính phủ đã có nhiều biện pháp cụ thể. Với kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng ưu đãi, hỗ trợ của doanh nghiệp, Quỹ vì người nghèo các địa phương… đến hết năm 2010, các huyện đã cơ bản hoàn thành việc xóa nhà tạm tại 62 huyện nghèo với 73.418 căn nhà, đạt 94,58% kế hoạch. Hiện nay, chương trình nhà ở xã hội của Chính phủ đang được triển khai tích cực ở nhiều địa phương nhằm trợ giúp cho công nhân, người thu nhập thấp và sinh viên.
Có thể nói rằng, trong những năm qua, Việt Nam luôn tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quyền con người trên cơ sở bình đẳng, xây dựng, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau, không can vào công việc nội bộ của nhau, vì mục tiêu chung là thúc đẩy và bảo vệ ngày càng tốt hơn các quyền con người. Từ những thành tựu đã đạt được trong những nỗ lực nhằm đảm bảo quyền con người ở trong nước cùng với mong muốn chung tay cùng cộng đồng quốc tế thúc đẩy quyền con người, hoàn toàn có cơ sở để tin rằng Việt Nam có đủ khả năng đóng góp tích cực hơn nữa vì một thế giới hòa bình, thịnh vượng và công bằng.
NHẬT MINH

16 nhận xét:

 1. Đảng và nhà nước luôn tạo mọi đk tốt nhất để mọi người dân có 1 cuộc sống ấm no hạnh phúc

  Trả lờiXóa
 2. Người dân nào cũng được ăn nó mặc ấm. Đó là nhờ vào chính sách đúng đắn và hợp lý của Đảng và nhà nước ta!

  Trả lờiXóa
 3. Chỉ cần Đảng luôn chăm lo tới nhân dân. Không để ai phải đói phải khổ như thế là đã tốt lắm rồi

  Trả lờiXóa
 4. Những năm qua Việt nam đã có những bước tiến đáng kể trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, đó cũng là nhờ những quyết sách đúng đắn của Đảng ta

  Trả lờiXóa
 5. Không thể phủ nhận được những gì nhà nước ta đã và đang làm cho nhân dân. Tất cả đều là vì cuộc sống ấm no hạnh phúc của toàn nhân dân

  Trả lờiXóa
 6. Dù đã làm tốt nhưng cũng ko thể không phủ nhận rằng cũng còn 1 bộ phận người dân ở nước ta vẫn còn chưa đủ cơm ăn áo mặc. Nhà nước cần quan tâm hơn đến những người như vậy

  Trả lờiXóa
 7. Quyền con người luôn là chủ đề nóng hổi mà ở đó các thế lực thù địch luôn tìm cách soi mói chống đối lại Đảng và nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 8. Nhờ có những quyết sách đúng đắn của Đảng mà giờ đây tỉ lệ người dân đói nghèo ở nước ta đã giảm đi đáng kể, số người khiếu kiện cũng ko còn nhiều nữa

  Trả lờiXóa
 9. Trong bất cứ việc gì thì ý kiến của nhân dân luôn được đặt lên hàng đầu chính là thể hiện sự tôn trọng của Đảng và nhà nước tới nhân dân

  Trả lờiXóa
 10. Mặc cho địch có nói gì đi nữa thì sự thật vẫn là sự thật, Viêt nam vẫn là 1 nước tôn trọng và đảm bào nhân quyền

  Trả lờiXóa
 11. Đảng ta sinh ra từ gốc là giai cấp nhân dân lao động tất cả là vì phuc vụ nhân dân.

  Trả lờiXóa
 12. Vấn đề này đã là quá rõ ràng. Không phải bàn cãi

  Trả lờiXóa
 13. Sua cai gi thi can phai xem xet, nhung Dieu 4 Hien Phap thi kien quyet khong sua

  Trả lờiXóa
 14. Du cho ca the gioi nay chon TBCN thi dan toc Viet Nam chung toi van kien dinh con duong CNXH

  Trả lờiXóa
 15. THE HE TRE VIET NAM SE LUON PHAT HUY TRUYEN THONG, NANG DONG, SANG TAO, BUOC TIEP TREN CON DUONG CNXH MA LICH SU DAN TOC DA LUA CHON!

  Trả lờiXóa
 16. CHXHCN VIET NAM
  DOC LAP - TU DO - HANH PHUC
  Dang quang vinh, Bac Ho vi dai, Nhan dan anh hung1

  Trả lờiXóa