TIN TỨC

Niềm tin vào Đảng của thế hệ trẻ hôm nay         Bác Hồ - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam đã từng nói: " Muốn giải phóng dân tộc thì trước hết cần giác ngộ thanh niên, nếu thanh niên không được giác ngộ, không đủ nghị lực, có sức sống thì dân tộc đó có nguy cơ diệt vong...”. Điều đó một lần nữa khẳng định tuổi trẻ luôn là đầu tàu của lịch sử, là sức mạnh của đất nước, là tương lai của mỗi dân tộc. Con đường đi lên CNXH, sự nghiệp vẻ vang của Đảng ta trong thời kỳ mới đang trông chờ, đặt niềm tin và kỳ vọng rất lớn vào thế hệ trẻ, coi đó là sức mạnh của công cuộc đổi mới. Trong khi đất nước đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH thì tuổi trẻ cả nước bằng những việc làm cụ thể đã và đang chứng minh cho tầm cao trí tuệ, bản lĩnh chính trị và tâm huyết của mình trên khắp mọi lĩnh vực hoạt động. Từ phát triển của công nghệ thông tin mà vai trò chủ yếu là của tuổi trẻ, đến đội ngũ lãnh đạo quản lý trẻ tuổi, những doanh nghiệp trẻ bằng chính bàn tay và khối óc của mình đã làm giàu cho đất nước, đến các mô hình làm kinh tế giỏi của thanh niên nông thôn. Mặc dù vậy có một thực tế không thể không đề cập đến, đó là vai trò của tuổi trẻ sẽ không được phát huy tốt, thậm chí mất định hướng chính trị nếu như niềm tin của tuổi trẻ bị xói mòn bởi âm mưu của các thế lực thù địch đang tập trung chống phá Đảng và con đường đi lên CNXH của nước ta. Một trong những trọng tâm tấn công của chúng là làm lung lay, mờ nhạt niềm tin của thế hệ trẻ vào vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

ĐạihộiĐoànthanhniên
Nhưng chúng ta vẫn tự hŕo khẳng định rằng, tuyệt đại bộ phận thế hệ trẻ hôm nay vẫn có niềm tin tuyệt đối vào Đảng, vào con đường đi lên CNXH. Niềm tin ấy từ lâu đã được đúc kết thành những hành động của tuổi trẻ, được thể hiện như sau:
Họ luôn tin vào Đảng, tin vào đường lối cách mạng; Tin vào học thuyết Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng. Niềm tin ấy được tuổi trẻ nhận thức trước tiên là thông qua những đảng viên đủ tư cách và luôn gương mẫu. Vì lẽ đó niềm tin của tuổi trẻ được bồi đắp hay bị xói mòn phụ thuộc vào những đảng viên đang sinh hoạt trong các cơ sở Đảng có quan hệ trực tiếp với TN. Có thể họ là những người thân trong gia đình, là bạn bè, đồng nghiệp, là lãnh đạo cấp trên. Nhưng mặc dù là ai thì tuổi trẻ cũng nhìn nhận họ với tư cách là một con người, cũng chịu tác động cả tích cực và tiêu cực từ xã hội. Trong Đảng bao gồm nhiều thế hệ, có thế hệ 40 - 50 tuổi Đảng, có thế hệ 15 - 20 tuổi Đảng, nhưng cũng có thế hệ chỉ 3 - 5 năm tuổi Đảng, nên chịu nhiều ảnh hưởng của các nhân tố khác nhau. Có người ảnh hưởng cái cũ rất nặng nề, có người lợi dụng Đảng toan tính lợi ích riêng như thăng quan tiến chức, có người vào Đảng theo phong trào... Mặc dù vậy, đại đa số đảng viên vẫn là những người tận tâm lo cho Đảng, cho dân, cho nước. Đó là những người thực sự tiên phong gương mẫu trong mọi hoạt động, trong học tập chuyên môn, rèn luyện đạo đức. Trong điều kiện đất nước đang đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH, mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế. Mỗi đảng viên tiên phong trên mặt trận mới, luôn tìm tòi, sáng tạo, làm giàu cho tập thể và cho cá nhân là những tấm gương tốt cho tuổi trẻ noi theo.
Tuổi trẻ luôn có ước vọng khát khao muốn vươn lên tự khẳng định mình mặc dù trong cuộc sống, trong sự nghiệp, kinh nghiệm của họ chưa nhiều, trí tuệ cũng như bản lĩnh còn phải tiếp tục bồi dưỡng. Nhưng thế hệ trẻ có quyền đòi hỏi phải được thừa nhận những cố gắng vươn lên và những đóng góp của họ. Có những điều trong con mắt của tuổi trẻ là bình thường nhưng cũng có những điều thật khó chấp nhận. Một nhà lãnh đạo, nhà doanh nghiệp tài giỏi làm ăn, sống có đạo đức thì việc họ giàu có là hết sức bình thường, bởi tuổi trẻ nhận thức rằng đi cùng với trách nhiệm và quyền hạn, năng lực của họ phải lŕ những quyền lợi họ được hưởng do công sức, chất xám của mình bỏ ra, làm giàu chính đáng cho gia đình, cho xã hội. Tuổi trẻ cũng có chính kiến phản ứng rõ ràng khi có những người lợi dụng những gì mà Đảng và Nhà nước giao cho để thu vén cho lợi ích cá nhân mình tham nhũng. Chính mỗi đảng viên ấy đã ảnh hưởng tới niềm tin và mơ ước của tuổi trẻ vào Đảng, vào CNXH. Đảng là sợi chỉ đỏ, kim chỉ nam cho mọi hành động của tuổi trẻ, tuổi trẻ tin tưởng tuyệt đối vào Đảng, vào kỷ luật của Đảng thông qua việc phê bình và tự phê bình của mỗi đảng viên để trở thành những con người tiên tiến, biết cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc.Từ khi ra đời, Đảng đã trải qua những thời khắc cam go nhất, đứng trước những thử thách lớn lao tưởng chừng không thể vượt qua. Nhưng đó cũng là những mốc son chói lọi của những thời kỳ hào hùng oanh liệt nhất của Đảng đã chiến thắng và tiếp tục lãnh đạo toàn thể dân tộc đi trên con đường mà mình đã lựa chọn, đó là xây dựng thành công CNXH, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh.
Với những định hướng sáng suốt của Đảng trong giai đoạn mở cửa và hoà nhập, nhiều bạn trẻ có cơ hội được ra nước ngoài học tập, nghiên cứu, làm việc để mang trí tuệ phục vụ Tổ quốc. Mỗi người đều cố gắng thì đất nước sẽ phát triển nhanh.
Vậy muốn có một đất nước XHCN chúng ta cần phân tích cơ sở khoa học của việc xác định mục tiêu CNXH. Cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng và độc lập dân tộc, CNXH làm mục tiêu. Mỗi bạn trẻ cần phải hiểu tính khoa học, tiên tiến cách mạng của học thuyết này và mục tiêu cao đẹp của đất nước đi lên. Tuổi trẻ phải bằng năng lực, trí tuệ, niềm tin và ý chí của mình để xác định điều đó.
Hiện nay, đất nước đang trên đà phát triển, trình độ mọi mặt của nhân dân được nâng cao. Dân chủ được phát huy, hội nhập và hợp tác quốc tế được mở rộng, sự bùng nổ thông tin đang diễn ra trên toàn cầu. Chính những thuận lợi đó đã tạo điều kiện cho thế hệ trẻ được gần gũi, tìm hiểu về Đảng và CNXH trên nhiều góc độ, nhiều lĩnh vực khác nhau. Một khi thế hệ trẻ được tiếp cận với Đảng bằng tâm hồn trong sáng và một lý trí khoa học thì niềm tin của tuổi trẻ vào Đảng càng có cơ sở để khẳng định đúng đắn hơn; Sự nghiệp cách mạng của Đảng càng có tương lai xán lạn hơn. Do đó niềm tin của tuổi trẻ hôm nay vào Đảng cần phải được trang bị không chỉ ở lòng nhiệt huyết, cái tâm trong sáng mà còn phải được dựa trên cơ sở của lý trí khoa học và hành động tiên phong.
Như vậy bước vào thời kỳ mới, vấn đề phát huy sức mạnh của tuổi trẻ, để tuổi trẻ có cơ hội được thể hiện mình, được cống hiến trở thành vấn đề có ý nghĩa chiến lược cơ bản, lâu dài gắn liền với sứ mệnh lịch sử của tuổi trẻ trước dân tộc và quốc gia. Hơn lúc nào hết, tuổi trẻ rất cần có sự định hướng của Đảng, Đảng cũng rất cần tuổi trẻ, đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ trở thành một nguồn lực chất lượng cao, thúc đẩy xã hội phát triển, kế tục sự nghiệp vẻ vang của Đảng. Đó là yêu cầu khách quan của Đảng, của xã hội và của bản thân thế hệ trẻ. Điều đó cũng góp phần củng cố thêm niềm tin khoa học vào Đảng của thế hệ trẻ hôm nay.


28 nhận xét:

 1. Hơn lúc nào hết, tuổi trẻ rất cần có sự định hướng của Đảng, Đảng cũng rất cần tuổi trẻ, đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ trở thành một nguồn lực chất lượng cao, thúc đẩy xã hội phát triển, kế tục sự nghiệp vẻ vang của Đảng. Đó là yêu cầu khách quan của Đảng, của xã hội và của bản thân thế hệ trẻ. Điều đó cũng góp phần củng cố thêm niềm tin khoa học vào Đảng của thế hệ trẻ hôm nay.

  Trả lờiXóa
 2. Đúng như lời Bác " Muốn giải phóng dân tộc thì trước hết cần giác ngộ thanh niên, nếu thanh niên không được giác ngộ, không đủ nghị lực, có sức sống thì dân tộc đó có nguy cơ diệt vong...”.

  Trả lờiXóa
 3. ''Với những định hướng sáng suốt của Đảng trong giai đoạn mở cửa và hoà nhập, nhiều bạn trẻ có cơ hội được ra nước ngoài học tập, nghiên cứu, làm việc để mang trí tuệ phục vụ Tổ quốc. Mỗi người đều cố gắng thì đất nước sẽ phát triển nhanh.
  Vậy muốn có một đất nước XHCN chúng ta cần phân tích cơ sở khoa học của việc xác định mục tiêu CNXH. '

  Trả lờiXóa
 4. '' bước vào thời kỳ mới, vấn đề phát huy sức mạnh của tuổi trẻ, để tuổi trẻ có cơ hội được thể hiện mình, được cống hiến trở thành vấn đề có ý nghĩa chiến lược cơ bản, lâu dài gắn liền với sứ mệnh lịch sử của tuổi trẻ trước dân tộc và quốc gia'

  Trả lờiXóa
 5. Thanh niên cần có sự định hướng của đảng và đảng cũng cần sự trung thành và nhiệt huyết của thanh niên.

  Trả lờiXóa
 6. ''Đảng đã trải qua những thời khắc cam go nhất, đứng trước những thử thách lớn lao tưởng chừng không thể vượt qua. Nhưng đó cũng là những mốc son chói lọi của những thời kỳ hào hùng oanh liệt nhất của Đảng đã chiến thắng và tiếp tục lãnh đạo toàn thể dân tộc đi trên con đường mà mình đã lựa chọn, đó là xây dựng thành công CNXH, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh.''

  Trả lờiXóa
 7. Đảng dịnh hướng cho ta ta hãy vì đảng vì đất nước mà cống hiến.

  Trả lờiXóa
 8. Chúng ta hãy đi theo định hướng của đảng bởi đảng luôn vì ta luôn sáng suốt định hướng dân tộc ta trên con đường cách mạng.

  Trả lờiXóa
 9. Đảng cổng sản Việt Nam muôn năm!

  Trả lờiXóa
 10. Đảng uôn luôn sáng suốt lãnh đạo nhân dân ta vững bước trên con đường cách mạng.

  Trả lờiXóa
 11. tuổi trẻ là tương lai của đất nước

  Trả lờiXóa
 12. những định hướng sáng suốt của Đảng trong giai đoạn mở cửa và hoà nhập, nhiều bạn trẻ có cơ hội được ra nước ngoài học tập, nghiên cứu, làm việc để mang trí tuệ phục vụ Tổ quốc. Mỗi người đều cố gắng thì đất nước sẽ phát triển nhanh nhé

  Trả lờiXóa
 13. ngày xưa có thanh niên xung phong bảo vệ tổ quốc,ngày nay thanh niên xuc kích trong phat triển đất nước

  Trả lờiXóa
 14. tôi cũng là 1 thanh niên trong thwoif kì hội nhập,tôi tin tưởng vào sự lãnh đạo,dẫn dắt của Đảng trong tình hình hiện nay

  Trả lờiXóa
 15. tuổi trẻ nhận thức rằng đi cùng với trách nhiệm và quyền hạn, năng lực của họ phải lŕ những quyền lợi họ được hưởng do công sức, chất xám của mình bỏ ra, làm giàu chính đáng cho gia đình, cho xã hội

  Trả lờiXóa
 16. nheshooij nhập kinh tế quốc tế tạo điều kienj thuận lợi cho thế hệ trẻ phát trienr,tuy nhiên cũng không ít những tiềm ẩn

  Trả lờiXóa
 17. Đoàn thanh niên là cánh tay đắc luecj của Đảng mà

  Trả lờiXóa
 18. hẹ hệ trẻ caanf phải cố gắng nhiều mới có thể nắm giứ vận mệnh của đất nước

  Trả lờiXóa
 19. thế hệ trẻ luôn vững bước theo Đảng

  Trả lờiXóa
 20. Đảng cộng sản VN quang vinh muôn năm

  Trả lờiXóa
 21. Tin và làm theo chính sách của Đảng, và con đường mà Bác Hồ đã vạch ra cho sự phát triển của Việt Nam là trách nhiệm và nghĩa vụ của thanh niên.

  Trả lờiXóa
 22. Thế hệ trẻ hôm nay tin vào chính sách của Đảng và ghi nhận những thành quả của Đảng đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước như hiện nay.

  Trả lờiXóa
 23. Thanh niên Việt Nam tin tưởng vào đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước,. Tiếp bước cha anh làm giàu cho đất nước, cho dân tộc.

  Trả lờiXóa
 24. Mình rất ngưỡng mộ những bạn trẻ được kết nạp Đảng. Đó đều là những thanh niên ưu tú nhất.

  Trả lờiXóa
 25. Đội ngũ thanh niên trẻ kế cận sẽ là những cán bộ Đảng viên đủ đức đủ tài, phục vụ cho đất nước.

  Trả lờiXóa
 26. thế hệ trẻ hôm nay cần có niềm tin nhất quán vào sự lãnh đạo của Đảng ta.

  Trả lờiXóa
 27. cần tạo niềm tin nhất quán về Đảng cho thế hệ trẻ. Bởi họ là những chủ nhân tương lai của dân tộc!

  Trả lờiXóa
 28. cần tạo niềm tin nhất quán về Đảng cho thế hệ trẻ. Bởi họ là những chủ nhân tương lai của dân tộc!

  Trả lờiXóa